Krav til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere

Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige foretak, plikter å gjennomføre etterutdanning.

Etterutdanningskravet skal bidra til å sikre at ansvarlige revisorer er faglig oppdatert i sin yrkesutøvelse. Etterutdanningskravet er nedfelt i revisorloven § 3-7 første ledd nr. 1. Det må være oppfylt for at registrerte og stastsautoriserte revisorer skal kunne påta seg oppdragsansvar (ansvarlig revisor).

En revisor som ikke har vært oppdragsansvarlig de siste årene, må kunne dokumentere gjennomført etterutdanning fra det tidspunkt revisor påtar seg å revidere årsregnskap for revisjonspliktige. Kravet gjelder selv om revisor har hatt fravær fra yrket grunnet for eksempel permisjon.

Hvordan oppfylle etterutdanningskravet?
Innhold
Etter revisorforskriften § 2-1 skal ansvarlig revisor ha gjennomført 105 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen må minst omfatte

  1. 35 timer revisjon, hvorav 14 timer innenfor etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter,
  2. 21 timer regnskap og
  3. 21 timer skatterett

I tillegg til ovenstående kan inntil 28 timer utgjøres av undervisning, kurs eller forelesninger innen disse fagene eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Finanstilsynets rundskriv 10/2012 om etterutdanningskrav for revisorer gir retningslinjer for hva som omfattes av de forskjellige fagområdene:

Revisjon: Som revisjon forstås regelverk og teori i tilknytning til revisorlovgivningen herunder god revisjonsskikk.

Etikk: Kursene skal ha som utgangspunkt revisors rolle i forholdet mellom den enkelte revisor og andre som revisor må forholde seg til, herunder klienter, andre revisorer, offentlige myndigheter mv.

Kurs innen etikk skal vise betydningen for revisjon, men kan ha en bredere innfallsvinkel, eksempelvis kurs som bygger på akademisk faglitterautur innen etikk el.

Regnskap: Som regnskap forstås regelverk og teori i tilknytning til regnskapslovgivningen herunder god regnskapsskikk. Det er verd å merke seg at rundskriv 10/2012 fra mai 2012 angir at kurs innen regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet nå godkjennes innen fagområdet regnskap.

Skatterett: Som skatterett forstås regelverk og dokumentasjon på skatteområdet. Finanstilsynet legger til grunn at kurs i avgiftsrett også vurderes innenfor skatterettsområdet.

Annet: Finanstilsynet legger til grunn at det forskriften betegner som "Fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge" samsvarer med Rammeplan for treårig revisorutdanningen. Eksempler på innhold som kan godkjennes er andre rettsområder, budsjettering, økonomisk analyse, kommunal revisjon mv. 

Kurs innen regnskapsførerregelverket og god regnskapsførerskikk (GRFS) kan nå godkjennes under "annet".

Kurs og annen aktivitet
Utgangspunktet er at etterutdanningskravet må oppfylles med deltakelse eller forelesning på kurs eller undervisning innen fagkretsen for revisorutdanning i Norge.

Finanstilsynet kan i tillegg godkjenne annen type aktivitet som relevant etterutdanning. Det er likevel ikke nødvendig å søke Finanstilsynet om godkjenning av annen aktivitet som består i deltakelse i ligningsnemnd, sensorvirksomhet ved revisjonsstudiet inntil 5 timer innen eksamensoppgavens fagområde eller utarbeidelse av faglitteratur. Annen aktivitet enn kurs kan ikke oppfylle mer enn halvparten av timene innen fagområdene revisjon, etikk, regnskap og skatterett. Finanstilsynet vil ikke lenger godkjenne arbeid som fagkyndig meddommer og sakkyndig vitne som annen aktivitet.

Dokumentasjon
Det er opp til den enkelte revisor å dokumentere at obligatorisk etterutdanning er gjennomført. Finanstilsynet er kontrollinstans for revisorene, og revisor må på forespørsel kunne dokumentere at tilstrekkelig etterutdanning er gjennomført, både i innhold og tid.

Revisorforeningens kursvirksomhet er en stor kursleverandør til revisorbransjen, og alle kurs som holdes i egen regi vurderes i forhold til forskriften.

Etterutdanningskrav for regnskapsførere   
Det er egne regler som gjelder for obligatorisk etterutdanning for regnskapsførere. Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  1. 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  2. 21 timer skatterett/avgiftsrett
  3. 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  4. 7 timer rettslære.

Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4 eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon.

Ansvarlig revisor som også er autorisrt regnskapsfører må påse at fagsammensetningen oppfyller begge etterutdanningskravene. Fagområdet "annet" for revisor må da inkludere 14 timer i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk og 7 timer rettslære. Fagområdet "regnskap" (ev. "annet") må inkludere 7 timer innenfor bokføringsregelverket.

Finanstilsynet har utgitt et eget rundskriv 11/2012 om krav til etterutdanning for regnskapsførere.   

Revisorforeningens kurs
Våre kurs blir vurdert i forhold til etterutdanningskravene for revisorer og regnskapsførere. Oversikt over timene dine finner du på revisorforeningen.no under Mitt medlemskap i høyre meny.

Nærmere omtale av våre kurs finner du i vår kursoversikt.