Skattemeldingen – slik unngår du tilleggsskatt

Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller om du har rett til å gjøre et fradrag? Informer om det i skattemeldingen og gi nødvendige tilleggsopplysninger. Da unngår du tilleggsskatt.

Publisert:

Selv om skattemeldingen er ferdig utfylt, er det du selv som er ansvarlig for at skattemyndighetene mottar riktige og fullstendige opplysninger. Du er pålagt en opplysningsplikt og skal opptre aktsomt og lojalt slik at skatteplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt. Finner du feil, har du plikt til å varsle skattemyndighetene om disse.

Skrive I.jpg

Ikke lenger et eget merknadsfelt
Frem til skattemeldingen for 2017 var det for personlige skattytere et merknadsfelt for tilleggsopplysninger. Selv om dette er blitt fjernet, har ikke plikten til å gi opplysninger blitt endret. Personlige skattytere og selskaper må nå gi disse opplysningene i egne vedlegg.

Hvert år for seg
Husk også at du må gi opplysninger knyttet til hvert aktuelle inntektsår. Det holder ikke at du har gitt opplysningene i tidligere års skattemeldinger.

Hvis du først etter å ha levert skattemeldingen blir klar over at du skulle ha gitt nærmere opplysninger om et forhold, må du ettersende dette så fort som mulig. Hvis du først blir til-skrevet av skattekontoret angående et forhold, er det i forhold til tilleggsskatt for sent om du først nå i tilsvaret gir opplysninger. Det vil også kunne være for sent hvis opplysningene du nå sender inn er utledet av konkrete kontrolltiltak du har blitt kjent med.

Det er nå (fra inntektsåret 2016) slik at du egenfastsetter og kan sende ny skattemelding eller endre enkeltposter. Det kan du gjøre i tre år etter leveringsfristen. Dette må på samme måte også gjøres før skattekontoret tar kontakt om du skal unngå tilleggsskatt.

Tilleggsskatt ved manglende opplysninger
Oppfyller du ikke opplysningsplikten, straffes du med tilleggsskatt. Ved tvil er det skattekontoret som må bevise at du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller at du har unnlatt å gi pliktige opplysninger. Videre må de bevise at disse opplysningene har ført til eller kunne ha ført til for lav skatt.

Opplysningsplikten gjelder de faktiske forholdene. Selger du din bolig og opplyser om at du har bodd der i over ett år, når det ikke er tilfelle, har du gitt uriktige opplysninger.

Hvis du i en komplisert sak gir enkelte riktige opplysninger, men holder tilbake andre relevante opplysninger, vil du ha gitt ufullstendige opplysninger. I begge disse tilfellene vil det kunne ilegges tilleggsskatt.
Du plikter ikke å gi opplysninger om aktuelle lovbestemmelser eller din forståelse av disse.

En objektiv vurdering
Om du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, må vurderes objektivt. Det holder altså ikke at du selv har vurdert opplysningene til ikke å være relevante. Har du misforstått skattereglene og derfor unnlatt å gi opplysninger, vil du ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Selger selskapet ditt en aksjepost i et selskap notert på Oslo børs, kan det være at selskapet er skattemessig hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS og derfor utenfor fritaksmetoden.
Behandler du dette som en gevinst i fritaksmetoden uten å gi nærmere opplysninger, har du gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Hvis du derimot har gitt opplysninger slik at skattekontoret blir klar over den aktuelle problemstillingen, vil du ha oppfylt opplysningsplikten. Du bør spørre deg selv om den aktuelle problemstillingen rimelig klart fremkommer og om du har fått med alle relevante forhold. Er du i tvil – gi ytterligere opplysninger.

Satser
Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen. For grove tilfeller kan det gis skjerpet tilleggsskatt på 20 eller 40 prosent i tillegg til den ordinære satsen.
Det skal ikke ilegges tilleggsskatt hvis skattyters forhold må anses som unnskyldelig.

Ved vurderingen vil personlige forutsetninger, alder, erfaring med økonomiske forhold mv., tillegges vekt. Tilleggsskatt skal heller ikke fastsettes når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil eller der den skattepliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger eller der tilleggsskatten vil bli under 1 000 kroner. 

Denne artikkelen sto på trykk i Revisor informerer nr. 1, 2019.