Tips, personalrabatter, overtidsmat og andre godbiter fra statsbudsjettet

Bak forslagene om redusert skattesats til 22 prosent og de andre «store» skattenyhetene for selskaper i neste års statsbudsjett, dryppet det også inn små søte drops, men også noen bitre piller for oss vanlige skattytere. I denne artikkelen skal vi se på de viktigste.

Publisert:

Overskudd på kostgodtgjørelse
Fra 2018 ble skattereglene endret slik at det skal beregnes skattepliktig over­skudd på kostgodtgjørelse etter sta­tens regulativ på tjenestereise med overnatting. For reiser uten overnat­ting skulle det imidlertid fortsatt ikke beregnes noe overskudd. Dette endres fra 2019.

I statsbudsjet­tet foreslås det egne skattefrie satser på henholdsvis kr 200 for reiser mel­lom 6–12 timer og kr 400 for reiser over 12 timer. Med dagens godtgjø­relsessats innebærer det et skatteplik­tig overskudd på henholdsvis kr 97 og kr 152. Innstrammingen vil berøre om lag 300 000 skattytere. Innstrammingen berører ikke ar­beidstakere som reiser på regning, dvs. får dekket kostutgiftene mot å levere kvitteringer over faktiske kost­utgifter. Det er heller ikke gitt signa­ler om at innstrammingen vil gjelde kostgodtgjørelse for reise i utlandet.

Skattefrie personalrabatter
Det er allerede vedtatt nye regler for skattefrie personalrabatter fra 2019. De nye reglene innebærer at rabatten ikke kan være høyere enn 50 prosent av prisen i sluttbrukermarkedet og dessuten ikke høyere enn en beløps­grense som skulle fastsettes i statsbud­sjettet. Reglene er beskrevet nærmere i nr. 3–2018. Beløpsgrensen som foreslås i statsbud­sjettet, er kr 7000 pr. år. Beløpsgren­sen gjelder pr. arbeidsforhold.

Overtidsmat
Det ble samtidig også vedtatt nye reg­ler for overtidsmat. De nye reglene innebærer bl.a. at det skal fastsettes en felles beløpsgrense som skal gjelde uavhengig av om arbeidsgiver kjøper inn overtidsmaten eller den ansatte kjøper maten og får kostnaden  refundert mot å levere kvittering til arbeidsgiver. Beløpsgrensen som foreslås i statsbud­sjettet er kr 200 pr. måltid.

Innberetning av tips
Tips er skattepliktig, men arbeids­giver har ikke hatt noen plikt til å innberette dette på a-­meldingen. Dette har medført at tips i liten grad har blitt skattlagt. Fra 2019 får imidlertid arbeidsgiver plikt til å innberette tips. Endringen trer i kraft samtidig med endringer i bokføringsloven som innebærer at arbeidsgiver uansett må holde oversikt over og bokføre alle tips som mottas fra kundene. Dette gjelder også tips som mottas kontant.

tipsI.jpg

Etter de nye reglene må arbeidsgiver holde oversikt over og innberette hva den enkelte har mottatt, dvs. etter eventuell tipsdeling. Innberetning innebærer også at det må beregnes arbeidsgiveravgift av tips og at det må trekkes forskuddstrekk. Det skal også beregnes feriepenger av tips. Det antas at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett eventuelt å holde tilbake beløp for dekning av arbeidsgiver­avgift og feriepenger i tillegg til skatte trekk før resten utbetales den ansatte.

Det skal i utgangspunktet ikke bereg­nes merverdiavgift av tips. Dette for­utsetter at det fremgår av dokumenta­sjonen hvilket beløp som knytter seg til bevertningen eller tjenesten og hvilket beløp som er tips. Dette f.eks. ved at tips fremgår av egen linje på kvitteringen ved betaling med kort.

Reisefradraget
I utgangspunktet er det et tak på kr 97 000 minus et bunnbeløp på kr 22 350, dvs. kr 74 650, for fradrag for reise mellom hjem og arbeid og besøksreiser til hjemmet for pendlere. Skattytere som reiser innenfor EØS, kan imidlertid i tillegg få fradrag for utgifter til bom og ferge og dokumen­terte utgifter til flyreiser. Dette strammes nå inn slik at beløps­grensen på kr 97 000 også skal gjelde for utgifter til bom, ferge og flybillet­ter. Beløpsgrensen skal gjelde både innenfor og utenfor EØS. Bunn­beløpet økes til kr 22 700.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende kan i dag få fradrag for pensjonssparing i en innskuddspensjonsordning for inntil seks prosent av beregnet per­soninntekt fra næring mellom 1 og 12 G. I statsbudsjettet foreslås det å øke grensen til sju prosent. De samme reglene og grensene gjelder for ansatte eiere i AS og aktive delta­kere i ANS mv. som ikke har pen­sjonsordning for ansatte.

Skattebegrensning
De fleste av særfradragene er opphe­vet. Det er imidlertid fortsatt en ord­ning som innebærer at skattytere med lav inntekt og formue kan få skatten begrenset etter en skjønnsmessig vur­dering. Terskelen er høy og i 2016 var det kun om lag 7900 skattytere som fikk slik skattebegrensning. I statsbudsjettet foreslås det å lukke ordningen for nye brukere. Det vil si at kun skattytere som fikk skatte­begrensning i 2017 kan søke for 2018. For etterfølgende år, dvs. for 2019, 2020 og så videre vil man ikke kunne søke hvis man ikke fikk innvilget skattebegrensning året før. Dermed fases ordningen langsomt ut. Lovend­ringen trer i kraft allerede fra 2018.

Stadig større gap
Den alminnelige skattesatsen reduse­res til 22 prosent. Samtidig øker skat­tesatsen på aksjeutbytte til 31,68 pro­sent og trinnskatten på lønn og næringsinntekt øker med mellom 0,8 og 0,9 prosent for de fleste. Det blir altså et stadig større gap mellom be­skatning av passive kapitalinntekter (renter, boligutleie mv.) og beskatning av inntekter fra selskaper, nærings­virksomhet og lønn.

Formues- og eiendomsskatt
Det foreslås å øke verdsettelsesrabat­ten for aksjer, driftsmidler og andeler i ANS mv. fra 20 til 25 pst. Tilhø­rende gjeld reduseres tilsvarende. Bunnfradraget øker med 20 000 kro­ner, mens skattesatsen holdes uendret på 0,85 prosent.

De viktigste forslagene på formues­siden gjelder imidlertid eiendomsskat­ten. Forslaget går ut på at maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom­mer skal reduseres fra syv til fem pro­mille, at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent og at formuesgrunnlagene for formuesbe­skatningen av bolig også skal benyttes for eiendomsskatt. Fritidseiendommer må imidlertid fortsatt takseres. End­ringene får virkning fra 2020.

Annet
Av andre skatte­ og avgiftsrelaterte forslag kan nevnes: Flyplassavgiften avstandsdifferensieres fra 1. april 2019. For reiser ut av  Europa settes avgiften til kr 200 og for reiser innenriks og i Europa settes avgiften til kr 75. I dag er avgiften kr 83 uavhengig av reiseavstand. Sjokoladeavgiften økte med 80 pro­sent i 2018, men skal tilbake til 2017­nivå fra 2019 (prisjustert). Det samme skjer ikke med avgiften på brus, her­under også sukkerfri brus, som økte med 40 prosent i 2018. Et utvalg skal imidlertid vurdere alle disse avgiftene slik at Regjeringen kan komme til­bake med et nytt forslag til neste statsbudsjett.

Det foreslås ingen endringer i avgifts­fritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner. Regje­ringen vil imidlertid følge med på utviklingen i EU der tilsvarende fri­tak skal avvikles fra 2021. (Etter at artikkelen ble skrevet er det foreslått at avgiftsfritaket heves fra 2020).