Avgitte høringssvar

 • Fremtidens rapportering i EU

  Revisorforeningen anbefaler at EU-Kommisjonen legger til rette for reell integrering av finansiell og ikke-finansiell rapportering. Direktiver som hemmer utviklingen av selskapsrapporteringen må endres.

  18.07.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Enkelte av de foreslåtte endringene er en tilpasning til de foreslåtte endringer til kassasystemforskrifta av 23. mars 2018. Revisorforeningen støtter disse forslagene. Samtidig er det en utfordring at bokføringsreglene endres flere ganger i løpet av kort tid. Noen av endringene er nye krav hvor utgiftene til endringer av systemer ikke er uvesentlige. Andre endringer er nødvendige forenklinger. Vi ber departementet påse at endringer i reglene ikke påfører de bokføringspliktige utgifter som kunne vært unngått.

  10.07.2018

 • Endring i kravet til utskrift av salgskvittering

  Det foreslås å endre kravet til at det ikke er mulig å avslutte et salg uten å skrive ut salgskvittering. Det foreslås at kravet til at kassasystem skal skrive ut salgskvittering kan utelates når det benyttes integrert betalingsterminal, eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet, hvor betalingsmiddelet ikke er sedler eller mynter.

  10.07.2018

 • Skatteetatens behandling av opplysninger

  Revisorforeningen er negativ til deler av de foreslåtte endringene i reglene som regulerer Skatteetatens håndtering av taushetsbelagte opplysninger.

  09.07.2018

 • Høring – endringer i kassasystemforskrifta

  De foreslåtte endinger i kassasystemforskrifta er for en stor del presiseringer av gjeldende rett, samt endringer som er foreslått for å harmonisere med annet regelverk. Revisorforeningen støtter de forslag som er tatt opp i høringsnotatet. Vi mener imidlertid at det er vesentlig større behov for andre og umiddelbare endringer i forskriften. Vi mener at kravet om at det ikke skal være mulig å avslutte et salg uten å skrive ut salgskvittering på papir må oppheves.

  28.05.2018

 • Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

  Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

  04.05.2018

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017