Avgitte høringssvar

 • Høring – endringer i kassasystemforskrifta

  De foreslåtte endinger i kassasystemforskrifta er for en stor del presiseringer av gjeldende rett, samt endringer som er foreslått for å harmonisere med annet regelverk. Revisorforeningen støtter de forslag som er tatt opp i høringsnotatet. Vi mener imidlertid at det er vesentlig større behov for andre og umiddelbare endringer i forskriften. Vi mener at kravet om at det ikke skal være mulig å avslutte et salg uten å skrive ut salgskvittering på papir må oppheves.

  28.05.2018

 • Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

  Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

  04.05.2018

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Evaluering av land-for-land rapportering

  Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

  04.12.2017

 • Oljefondet bør skilles ut fra Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) bør skilles ut fra Norges Bank. Vi støtter Gjedrem-utvalgets forslag om at Oljefondet skal forvaltes av et nytt selskap som reguleres i en egen lov.

  17.10.2017

 • God foretaksstyring i Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Norges Bank bør styres i samsvar med anerkjente prinsipper for god foretaksstyring. Gjedrem-utvalgets forslag til ny sentralbanklov innebærer klare forbedringer, men har etter vårt syn også noen svakheter i så måte.

  17.10.2017

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017