Avgitte høringssvar

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Evaluering av land-for-land rapportering

  Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

  04.12.2017

 • Oljefondet bør skilles ut fra Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) bør skilles ut fra Norges Bank. Vi støtter Gjedrem-utvalgets forslag om at Oljefondet skal forvaltes av et nytt selskap som reguleres i en egen lov.

  17.10.2017

 • God foretaksstyring i Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Norges Bank bør styres i samsvar med anerkjente prinsipper for god foretaksstyring. Gjedrem-utvalgets forslag til ny sentralbanklov innebærer klare forbedringer, men har etter vårt syn også noen svakheter i så måte.

  17.10.2017

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017

 • Rentebegrensningsreglene foreslås endret

  For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

  02.08.2017

 • Høring - delingsøkonomi

  Revisorforeningen har inngitt høringssvar til Finansdepartementets høring - NOU 2017: 4

  15.05.2017