Avgitte høringssvar

 • Registrering og offentliggjøring av mellombalanser

  Revisorforeningen tar i høringssvaret til orde for at noteopplysningene og eventuell revisjonsberetning inkluderes ved innsending av mellombalansene slik at informasjonen gjøres tilgjengelig for kreditorene og andre interessenter og bedrer deres kontrollmuligheter.

  15.10.2019

 • Endringer i rentebegrensningsregelen

  Finansdepartementet foreslår endringer som i stor grad utfyller og klargjør regelverket som trådte i kraft med virkning fra 2019. Selv om det ikke er en del av høringen tar Revisorforeningen opp behovet for avklaringer av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med rentebegresningsregelen, og at det er behov for nærmere regulering i forskrift.

  11.09.2019

 • Strengere rapporteringskrav på bærekraft

  I vårt innspill til Etikkinformasjonsutvalget påpeker Revisorforeningen at det er nødvendig med robuste rapporteringskrav for å sikre godt bærekraftsarbeid i norske foretak.

  29.08.2019

 • Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

  Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.

  16.08.2019

 • Bedre kontroll i Skattefunn-ordningen

  Revisorforeningen mener at prosjektregnskap for underleverandører av FoU og signering av timelister kan bedre kontrollen i Skattefunn-ordningen. Kravene må imidlertid avgrenses på en god måte.

  04.07.2019

 • Revisjon og kontroll i ny kommunelov

  Revisorforeningen mener det bør stilles samme kompetansekrav til den som reviderer kommuner som til de som reviderer etter revisorloven.

  05.05.2019