Avgitte høringssvar

 • Oljefondet bør skilles ut fra Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) bør skilles ut fra Norges Bank. Vi støtter Gjedrem-utvalgets forslag om at Oljefondet skal forvaltes av et nytt selskap som reguleres i en egen lov.

  17.10.2017

 • God foretaksstyring i Norges Bank

  Revisorforeningen mener at Norges Bank bør styres i samsvar med anerkjente prinsipper for god foretaksstyring. Gjedrem-utvalgets forslag til ny sentralbanklov innebærer klare forbedringer, men har etter vårt syn også noen svakheter i så måte.

  17.10.2017

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017

 • Rentebegrensningsreglene foreslås endret

  For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

  02.08.2017

 • Høring - delingsøkonomi

  Revisorforeningen har inngitt høringssvar til Finansdepartementets høring - NOU 2017: 4

  15.05.2017

 • Ny Hvitvaskingslov

  Revisorforeningen er opptatt av at de tiltakene myndighetene setter i verk for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte. De registrerte og statsautoriserte revisorer er viktige medspillere i kampen mot slik kriminalitet. Pliktene bør også kunne ivaretas på foretaksnivået i et revisjonsselskap.

  04.04.2017

 • Forslag til endringer i reglene for naturalytelser

  Revisorforeningen sier i høringssvar til Skattedirektoratets forslag om endringer i regelverket for visse naturalytelser at flere av forslagene innebærer nye rutiner som vil ha betydelige kostnader for næringslivet.

  21.03.2017