Evaluering av land-for-land rapportering

Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

Publisert: Regnskap Revisjon Samfunnsansvar

Deloitte har på oppdrag fra Finansdepartementet foretatt en evaluering av effektiviteten til det norske land-for-land regelverket. Revisorforeningen har avgitt sitt høringssvar til denne evalueringen.

Adskilte rapporteringskrav eller utvidet virkeområde?

Et særskilt spørsmål i høringen er om reglene om betalinger til myndigheter skal skilles fra regelverket som skal synliggjøre uønsket skattetilpasning. Vi er usikre på om et skille vil synliggjøre skattetilpasninger og anbefaler derfor ikke dette.

For å skape større åpenhet mener vi det er grunn til å vurdere om reglene må omfatte flere bransjer enn hva som er tilfellet i dag. Åpenhet er viktig og land-for-land rapportering er i den sammenheng sentral. Vi er tilhenger av at opplysningene skal offentliggjøres for å skape større åpenhet. I evalueringsrapporten er det identifisert 36 selskaper som er omfattet av gjeldende regelverk. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener vi at rapporteringskravene bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

Vi mener også at dagens vesentlighetsgrense på 800 000 kroner i betalinger til myndigheter bør oppheves, slik at virksomhet i lavskatteland i større grad vil bli omfattet av rapporteringsplikten. Samtidig mener vi at selskaper/konserner utelukkende med virksomhet i Norge bør unntas fra rapporteringsplikten.  

Samordning av rapporteringskravene

Det er flere gjeldende og potensielle fremtidige bestemmelser som omhandler land-for-land rapportering. Vi mener det er viktig at det arbeides for å samordne rapporteringskravene i størst mulig grad, slik at de rapporteringspliktige ikke pålegges unødvendige byrder.

Revisjon

Om land-for-land rapporteringen skal underlegges revisjon har vært diskutert i flere omganger. Vi har tidligere anmodet departementet om å vurdere dette. Ut fra et brukerperspektiv etterspørres revisjon, og vi mener fortsatt at departementet bør vurdere om land-for-land rapporteringen skal underlegges revisjon. Dersom departementet kommer til at land-for-land rapporten skal revideres må det avklares hva revisor skal uttale seg om, samt hvilken type bekreftelse revisor skal avgi.

Vårt høringssvar ligger vedlagt.