Høringssvar- Forslag om endring av forskrift om land-for-land-rapportering

Revisorforeningen støtter i det vesentligste Finansdepartementets forslag til endring av LLR-forskriften om at de rapporteringspliktige må rapportere flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skatteopplysninger. Vi mener likevel det er behov for en overordnet drøftelse av nye krav til selskapsinformasjon generelt og tiltak mot flytting av skattekostnader, slik at endringene kan skje samordnet.

Publisert: Regnskap Skatt

Utkast til endring av LLR-forskriften inneholder blant annet forslag om utvidede opplysningskrav for skatteformål, samt større åpenhetskrav herunder en kortfattet beskrivelse av virksomhetens art, opplysninger om antall ansatte og opplysninger om skatteforhold. Departementet har derfor foreslått en formålsbestemmelse i forskriften for å klargjøre at rapporteringen har et todelt formål.

Også i  NOU 2016: 11 (Forslag til ny regnskapslov) er det foreslått utvidede krav til beskrivelse av virksomheten. Vi støtter forslagene til de utvidede kravene, men det er viktig å samordne disse kravene for å hindre blant annet dobbeltrapportering.

Departementet vil vurdere en utvidelse av kretsen av rapporteringspliktige ved en senere evaluering av LLR-regelverket. Vi er i utgangspunktet enige i en slik vurdering, men mener det likeledes her bør søkes å koordinere dette med arbeidet av ny regnskapslov hvor disse spørsmålene også berøres.

Det legges opp til at enkelte av opplysningene i LLR-rapporten skal hentes fra de rapporteringspliktiges reviderte årsregnskap, uten at det forutsettes at LLR-rapporten i seg selv skal revideres. Revisorforeningen mener en uttalelse fra en uavhengig revisor vil øke brukernytten, og vi ber departementet revudrere spørsmålet om hele eller deler av denne rapporteringen bør underlegges revisjon.

Offentliggjøring av LLR-rapporten i Regnskapsregisteret og på Oslo Børs er etter departementets vurdering ikke tilstrekkelig for å ivareta offentlighetshensynene, og det foreslås derfor at den skal offentliggjøres på foretakets hjemmeside i tillegg. Vi støtter dette forslaget.