Klimarisiko og norsk økonomi

Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene.

Publisert:

Regjeringen satte høsten 2017 ned et ekspertutvalg for å vurdere klimarisikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Endret klima påvirker økonomi, levevilkår og velferd. Økende bevissthet om globale klimaendringer har ført til klimapolitiske tiltak for å redusere klimagassutslipp og tilpasse samfunn til et endret klima. Endringer i klima medfører usikkerhet og klimarisiko. Utvalget har ferdigstilt sitt arbeid, og rapporten ble sendt på høring.

Revisorforeningen har avgitt høringssvar.

Et av FNs bærekraftsmål er å stoppe klimaendringene. Å bidra til dette er en av våre prioriterte oppgaver i tiden som kommer. Vi mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse innenfor virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll, i tillegg til måling, rapportering og bekreftelse av ulik finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Klimaendringer er ikke lenger bare en trussel for naturen, men også for Norges og verdens finansielle stabilitet. Dette igjen har betydning for vår økonomi, liv og velferd, samt våre etterkommere. Norsk næringsliv og økonomi blir selvsagt også berørt. Forretningsmodellene påvirkes av klimaendringene. Klimarisikoen har blant annet betydning for selskapenes evne til fortsatt drift.

Rapportering

I dag rapporterer norsk næringsliv klimarisiko i svært liten grad.

Brukere av finansiell informasjon etterspør rapportering av klimarisiko i stigende grad. Vi tror dette vil øke i fremtiden, også for mindre selskaper. Å inkludere informasjon om håndtering av klimarelaterte konsekvenser i selskapsrapporteringen gir brukere et bedre beslutningsgrunnlag.

Man må forvente at selskapsrapporteringen om miljøpåvirkning og hvilke grep man har iverksatt, vil ha betydelig verdi for investorer for å kunne kanalisere kapitalen til de virksomhetene som best viser hvordan de skal oppnå resultater etter omlegging til bærekraftig drift og lavutslippsøkonomi. 

Selv om selskapene bør ha en betydelig egeninteresse av å tilfredsstille brukernes behov for rapportering av klimarisiko, tror vi likevel det er nødvendig å drøfte nærmere hvordan dette bør lovreguleres