Rentebegrensningsreglene foreslås endret

For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

Publisert: Skatt Revisjon

I et høringsnotat fra 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet å utvide rentebegrensningsreglene til å omfatte eksterne renter for selskap som inngår i konsern. Samtidig foreslås det å innføre en unntaksregel som skal skjerme ordinære låneforhold. Dersom egenkapitalandelen i det norske selskapet/norske delen av konsernet svarer til egenkapitalandelen i konsernet på globalt nivå, gis det fullt fradrag for både interne og eksterne renter.

Vår hovedinnvending mot forslaget er at vi mener at unntaksregelen bør gjøres enklere, samt at terskelbeløpet bør heves betraktelig. Terskelbeløpet er satt til 10 millioner, og gjelder samlet for alle konsernselskaper i den norske delen av konsernet. Vi mener også at ikrafttredelsen av bestemmelsene bør utsettes til 2019. I forslaget er det lagt opp til at reglene skal gjelde fra 2018.

Generelt mener Revisorforeningen at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger. Dette gjelder særlig med tanke på de økonomiske og administrative konsekvensene som følger av de foreslåtte endringene. Vi sikter da særlig til den foreslåtte unntaksregelen og kravene som stilles for å anvende den. Eksempelvis må det utarbeides egne regnskaper dersom det ikke foreligger et konsernregnskap for det ultimate morselskapet, eller et regnskap for den norske delen av konsernet. Vår påstand er at nytten ved å innføre bestemmelsen ikke vil overstige de betydelige kostnadene som vil påløpe ved å anvende den.

Forslaget er at den utvidede regelen (ikke unntaksregelen) skal gjelde for selskap som er konsolidert inn i et konsernregnskap, eller kan konsolideres inn i et konsernregnskap etter IFRS. For oss er det uklart hvorfor et selskap som ikke avlegger regnskap etter IFRS, likevel må forholde seg til IFRS for å vurdere om det kan konsolideres inn et konsernregnskap etter IFRS. Referansene som gjøres til IFRS og øvrige regnskapsregler er flere steder mangelfulle og uklare.

Vi mener det må gjøres et betydelig arbeid for å klargjøre de foreslåtte reglene. Vårt fullstendige høringssvar kan om kort tid leses her.