Revisjon og kontroll i ny kommunelov

Revisorforeningen mener det bør stilles samme kompetansekrav til den som reviderer kommuner som til de som reviderer etter revisorloven.

Publisert:

Kvalifikasjoner for revisor

I forslaget til ny revisorlov i NOU 2017:15 foreslås det at det kun skal være en mastergrad som kvalifiserer til godkjenning som revisor. Det burde stilles tilsvarende krav til kvalifikasjoner for å kunne være ansvarlig for revisjonen av en kommune som et foretak etter revisorloven. Det vil gi et feil signal dersom man kun stiller krav til en bachelorgrad for revisjon av kommuner, mens man må ha en mastergrad for å revidere små og store foretak som er revisjonspliktige etter ny revisorlov. En overgangsregel kan sikre at de som i dag er oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjonen og kun har en bachelorgrad, får fortsette i stillingene.

Regnskapsrevisors rett og plikt til å si fra seg et oppdrag

Revisorforeningen mener revisor bør ha plikt til å trekke seg fra et oppdrag når revisoren under sitt arbeid har påpekt vesentlige brudd på gjeldende lovkrav og kommunen ikke iverksetter tiltak for å rette på forholdene. Revisor bør ha rett til å trekke seg fra oppdraget hvis revisor ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter eller det foreligger andre særlige grunner.