Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Etter Revisorforeningens syn er det behov for vesentlige endringer i forslagene til lovbestemmelser om redegjørelsesplikter.

Publisert:

Lovforslaget er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 1119 (2016-2017) der Stortinget ber regjeringen «bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.»

Revisorforeningen går i mot forslaget om å gjeninnføre en redegjørelsesplikt for små foretak, subisdiært at det settes en nedre grense for kravet på 50 ansatte. Formålet må være å oppnå en reell styrking av likestillingsområdet. Det oppfatter vi ikke oppnås i særlig grad gjennom en redegjørelsesplikt for små foretak.

Erfaringsmessig har de opplysningene som har vært gitt i årsberetningen i mange tilfeller vært standardiserte, repeterende fra tidligere år og av svært liten verdi for brukerne av rapporteringen. Det bør vel heller ikke være så overraskende tatt i betraktning at andelen små foretak som har over 50 ansatte er marginal, og over 70 % av foretakene har fire ansatte eller mindre.

Revisorforeningen savner også en vurdering av redegjørelsespliktene opp mot alternative tiltak, slik som frivillige sertifiseringsordninger. Vi har selv god erfaring med slike ordninger gjennom at Revisorforeningen er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi oppfatter mulighet til å delta i frivillige sertifiseringsordninger på likestillingsområdet å være et bedre tiltak for å styrke den reelle likestillingen i samfunnet, enn en redegjørelsesplikt.

Vi oppfatter omtalen av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene å være mangelfull. Kostnadsbesparelsene ved å oppheve kravet til årsberetning for små foretak ble anslått da kravet ble opphevet. Nå må kostnaden ved delvis reversering av forenklingene anslås og trekkes fra i regjeringens forenklingsregnskap.

Les hele Revisorforeningens høringssvar i vedlegget.