Revisors rolle

Revisor kan være en pådriver for bærekraft i norske bedrifter. Som allmennhetens tillitsperson er det avgjørende at revisor bidrar til en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv og sikrer langsiktig verdiskaping og vekst.

Bærekraft vil bli stadig viktigere for norske bedrifter. Som en del av den bærekraftige omstilling må forretningsmodeller og strategier tilpasses fremtidens behov. Revisors rolle og kompetanse vil være sentral for bedriftene i omstillingen. God styring og ledelse, risikohåndtering og -kontroll og strategiske beslutninger og analyser er alle områder der revisor har kompetanse. Det vil også bli økende krav på informasjonsdeling, der måling, rapportering og verifisering av ikke-finansiell informasjon blir sentralt. Her må revisor sikre kvalitet og tillit.

Revisor er en vokter av bedriftenes kapital og verdier. I et bærekraftig næringsliv vil dette inkludere sosiale og miljømessige hensyn. Revisors rolle må utvides til å bli en rådgiver for bærekraft hos kundene. Gjennom å hjelpe kundene med å integrere bærekraft i forretningsmodeller og strategier kan revisor bidra til langsiktig verdiskaping og lønnsomhet. Slik vil revisorene bygge tillit og sikre relevans i årene som kommer.

«Revisorene kan redde verden!» 
Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development

Nye muligheter for revisor

Den bærekraftige omstillingen representerer risikoer og muligheter for revisorene. For å sikre relevans og den sentrale rollen revisorene har, må bransjen integrere bærekraft som en del av sitt oppdrag. Samtidig åpner økt fokus på bærekraft for nye forretningsmuligheter for revisorene, for eksempel på rapportering, risikovurderinger og attestasjoner. Det er viktig at revisorene dekker dette markedet for å sikre tilstrekkelig kvalitet i arbeidet.

Tilliten som kundene viser sin revisor medfører ansvar og en viktig mulighet til å påvirke disse i en mer bærekraftig retning. Revisor er i en unik posisjon til å bli hørt av ledelse og styrer og kan være en pådriver for at kundene integrerer bærekraft i sin virksomhet. 

Hvordan revisor kan hjelpe kunden.jpg
Hvordan revisor kan hjelpe kunden med bærekraft.
 • Bevisstgjøring
  • Revisor kan bidra til at kunden er bevisst risikoene og mulighetene knyttet til bærekraft. Kompetanse, forståelse og innsikt i bærekraftstematikken er viktig for at kundene skal lykkes i omstillingen.
 • Prioritering
  • Revisor kan hjelpe kunden med vesentlighetsanalyser for å sikre at kunden fokuserer på hensiktsmessige områder.
 • Strategi
  • Revisor kan etterspørre bærekraftstrategier fra ledelsen og styret. Revisor kan ha oversyn med implementering av strategien.
 • Måling
  • Kunden må følge opp bærekraftsarbeidet med måling av effekt. Revisor kan verifisere data og informasjon innhentet gjennom måling.
 • Rapportering
  • Resultatene fra målingene må rapporteres offentlig for å sikre ny kunnskap og bevisstgjøring både internt og eksternt. Revisor kan verifisere og kvalitetssikre rapporteringen.

Kontakt oss

Carl-Emil

Akselberg

Rådgiver bærekraft
986 20 776 cea@revisorforeningen.no