Bærekraft for revisor

Hva er bærekraft?

Bærekraft

Bærekraft er betegnelsen som brukes for å beskrive et samfunn som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å møte sine behov. Det gjelder spesielt i ressursutnyttelsen og at dagens samfunn ikke «bruker opp» ressurser som kommende generasjoner også vil ha bruk for. Et samfunn som tar vare på både nåværende og kommende generasjoner er bærekraftig.

Bærekraft dreier seg om både miljø, samfunn og økonomi. Vi må ta vare på miljøet for å sikre ressurstilgangen vi er avhengig av for å sikre vår levestandard. Samtidig må vi ha en utvikling som sikrer en rettferdig fordeling av goder og byrder, og skaper verdier i økonomien.

I næringslivet definerer man ofte bærekraft under forkortelsen ESG – environmental, social and governance – miljø, sosiale faktorer og selskapsstyring. Under følger eksempler på temaer under fordelingen ESG. Dette er temaer som er sentrale i bærekraftsarbeidet.

E - Miljø S - Sosiale faktorer G - Selskapsstyring
Avfallshåndtering Arbeidsforhold/HMS Antikorrupsjon
Biologisk mangfold Arbeidstakerrettigheter  Lederlønninger 
Energiforbruk  Leverandørkjeder  Likestilling/mangfold 
Forurensning/utslipp  Lokalmiljø  Lobbyvirksomhet 
Gjenbruk/resirkulering  Menneskerettigheter  Rekruttering 
Klimagassutslipp  Personvern  Skattepolitikk 
Ressurseffektivitet    Styresammensetning 
Skogbruk     
Vannforbruk     

For å skape et bærekraftig samfunn trenger vi en grunnleggende omlegging av hvordan vi produserer og forbruker ressurser. Her er næringslivet spesielt viktig for å skape endring, samtidig som vi sikrer verdiskapingen.

Bærekraftsmålene

I 2015 ble FNs generalforsamling enig om et fullstendig rammeverk for hvordan en bærekraftig utvikling av verden kan se ut. FNs bærekraftsmål – Sustainable Development Goals (SDGs) – er 17 overordnede mål, med 169 tilhørende undermål.

De 17 bærekraftsmålene inkluderer alle deler av en bærekraftig utvikling og er et naturlig startpunkt for alle som ønsker å forstå og jobbe med bærekraft. Gjennom å kjenne bærekraftsmålene vil du som revisor få en god forståelse av hva bærekraft betyr.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom  Bærekraftsmål 2 Utrydde sult  Bærekraftsmål 3 God helse Bærekraftsmål 4 God utdanning  Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene 
Bærekraftsmål 6 Rent vann og gode sanitærforhold Bærekraftsmål 7 Ren energi for alle Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst Bærekraftsmål 9 Innovasjon og infrastruktur Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet
Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn Bærekraftsmål 12 Ansvarlig produksjon og forbruk Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene Bærekraftsmål 14 Liv under vann Bærekraftsmål 15 Liv på land
Bærekraftsmål 16 Fred og rettferdighet Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene      

Ønsker du å finne «ditt» bærekraftsmål? Ta denne testen fra Norad og lær mer om bærekraftsmålene.

Klimaendringer

Siden den industrielle revolusjonen har store utslipp av CO2 og andre klimagasser ført til en oppvarming av planeten. Denne oppvarmingen har bidratt til unaturlig store klimaendringer i løpet av relativt kort tid. Slike klimaendringer bidrar blant annet til hyppigere og mer alvorlige ekstremværhendelser, økende havnivå og migrasjon av arter. Fordi disse endringene potensielt truer mye av livsgrunnlaget vårt, utgjør klimaendringer den største trusselen mot samfunnet slik vi kjenner det i dag. Her kan du lese mer om klimaendringer i Norge.

I 2015 kom verdenssamfunnet sammen om Paris-avtalen, en internasjonal avtale som stadfester at vi skal jobbe sammen for å begrense klimaendringer gjennom å gjøre store kutt i utslipp av klimagasser. Norge innførte i 2018 en egen klimalov som sier at vi skal kutte minst 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Et lavutslippssamfunn betyr i praksis null i netto utslipp av klimagasser.

Veien mot et lavutslippssamfunn vil kreve en massiv omstilling av samfunnet og næringslivet. Denne omstillingen, sammen med klimaendringer, betyr nye risikoer som må forstås og håndteres – klimarisiko.

Nye forventninger og krav fra myndigheter og interessenter

Bærekraftig utvikling og omstillingen til lavutslippssamfunnet betyr nye forventninger og krav fra både myndigheter og interessenter. Dette vil i første rekke påvirke revisors kunder, noe som igjen vil påvirke hvordan revisor gjennomfører sitt oppdrag.

Norge har vedtatt klimaloven som sier at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. I tillegg gjør EU mye arbeid med ny regulering under merkelappen Sustainable Finance – bærekraftig finans, og det er forventet at norske myndigheter vil følge denne utviklingen. Rapportering av ikke-finansiell informasjon – bærekraftsrapportering – er en viktig del av dette arbeidet, og Finansdepartementet har foreslått en ny lov om opplysninger om bærekraft.

Her kan du lese mer om EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter

IFRS Foundation har foreslått å opprette et søsterorgan til IASB, et nytt Sustainability Standards Board (SSB) som skal utforme en global standard for bærekraftsrapportering. Samtidig jobber EU med en europeisk standard for bærekraftsrapportering. Det er fortsatt en vei å gå før dette arbeidet konkluderes og vi ser konsekvensene for norske bedrifter, men det er ingen tvil om at det vil komme skjerpede myndighetskrav til rapportering i årene som kommer.

I tillegg blir bærekraft stadig viktigere for kunder, forbrukere, interesseorganisasjoner, media og andre interessenter. Markeder, kundegrupper og preferanser endrer seg, og kjøps- og forbruksmønster påvirkes av disse endringene. Er dine kunder forberedt på disse endringene?

 

Hvorfor er bærekraft viktig for revisor?

Bærekraft påvirker revisjonen

Når bærekraft blir en vesentlig del av forretningsmodellen eller konteksten et foretak opererer i, blir det desto viktigere at revisor forstår bærekraft på en god måte. Revisor må snakke med kunden for å etablere gode systemer for risikostyring og internkontroll.

Revisor må sørge for at kunden gjør gode økonomiske vurderinger, knyttet til for eksempel investeringer i materiell og infrastruktur. Det er viktig at kunden rigger seg for nye krav og forventninger fra myndigheter og interessenter, og bruker sine midler på en hensiktsmessig måte.

Bærekraft og klimarisiko kan være vesentlig i den tradisjonelle finansielle rapporteringen, for eksempel hvis kunden har vært utsatt for klimarelaterte kostnader. Da er det viktig at revisor sørger for at knden  forstår disse risikoene, samtidig som dette rapporteres korrekt.

Les mer om revisjon, bærekraft og klimarisiko

Samtalepartner for næringslivet

Revisor er en viktig samtalepartner for næringslivet. Spesielt er små og mellomstore bedrifter avhengige av revisors kompetanse. Alle bedrifter vil måtte vurdere omstilling av sin forretningsmodell og sin drift tilpasset en bærekraftig utvikling, og revisor må sørge for å være en relevant samtalepartner i denne omstillingen.

Revisor må kjenne sine kunder og deres arbeid med å omstille sine forretningsmodeller.

Små og mellomstore bedrifter står overfor en rekke utfordringer i omstillingen:

 • Utdaterte forretningsmodeller: alle bedrifter må vurdere sin forretningsmodell opp mot nye krav og forventninger i markedet og hos interessenter. Dette er viktig for å tilpasse seg nye kundepreferanser, men også for å sikre rekruttering og kompetansebygging internt.
 • Skjerpet konkurranse: stadig flere bedrifter har bærekraft som en sentral del av sin forretningsmodell. Dette vil over tid true markedsposisjonen til bedriftene som ikke ser bærekraft i sammenheng med sin virksomhet.
 • Regulatoriske krav: myndighetene jobber iherdig for å sikre en bærekraftig omstilling av samfunnet. Det betyr skjerpede krav til ikke-bærekraftige aktiviteter, for eksempel høyere CO2-avgift. Det vil også komme nye krav til finansiell rapportering, der ikke-finansielle opplysninger blir viktigere.
 • Ikke-regulatoriske krav: offentlige anbudsprosesser vil vekte bærekraftshensyn tyngre i årene som kommer. Det samme gjelder andre selskaper og bedrifter som samarbeidspartnere, bestillere eller leverandører.
 • Mindre tilgang på kapital: banker vil stille større krav til hvem de låner penger til, for å minimere risikoen i sine porteføljer og for å oppfylle krav fra myndighetene. En bærekraftig forretningsmodell vil bety lettere tilgang til kapital.
 • Feilinvesteringer: uten et klart bilde av hva en bærekraftig utvikling betyr, risikerer SMBer å investere i materiell, infrastruktur eller annet som raskt vil falle i verdi eller bli en netto kostnad.
 • Risikoer i leverandørkjeden: alle bedrifter må kjenne sine leverandørkjeder og identifisere hvor det finnes risikoer og hvordan disse kan håndteres. Klimaendringer vil påvirke hvor robust leverandørkjeden er, og i hvilken grad en bedrift klarer å sikre sin verdiskaping.

 Les mer om hvordan du kan bistå dine kunder i bærekraftsarbeidet 

Fremtidens revisor

Revisor er allmennhetens tillitsperson og sikrer at vi har et troverdig og stabilt næringsliv. For å opprettholde denne rollen er det viktig at både revisorene og Revisorforeningen jobber sammen for å gjøre bærekraft til en naturlig del av oppdraget til revisor. Dersom revisor ikke klarer å være en relevant og troverdig samtalepartner for omstillingen i næringslivet, vil dette rommet fylles av andre aktører som ikke har den samme faglige disiplin og tradisjon for presisjon.

Revisjonsprofesjonen er i endring, og revisor må endre seg i takt med utviklingen i samfunnet og næringslivet for øvrig. Bærekraft er en viktig del av dette.

Bærekraft er en ny forretningsmulighet for revisor. Kundene vil ha behov for rådgivning og veiledning, og revisor kan fylle denne rollen både for å hjelpe kundene i deres omstilling og bidra til å sikre sitt samfunnsoppdrag.

Kunnskapen og kompetansen til revisor vil bli stadig viktigere i den bærekraftige omstillingen av næringslivet. Styring og ledelse, risikovurdering og -håndtering, forretningsanalyse, sikre god rapportering og verifisering av informasjon – alle disse temaene vil være sentrale for å sikre at bedriftene endrer sine forretningsmodeller til å bli mer bærekraftige.

For revisor betyr bærekraft en styrking av rollen som revisor og samtalepartner og en fornying av samfunnsoppdraget som allmennhetens tillitsperson. Revisor kjenner kundene og hvilke utfordringer og muligheter disse står overfor. Gjennom å få kundene til å forstå at bærekraft er en del av forretningsmodellen, bidrar revisor til en bærekraftig omstilling av næringslivet.

 

Hvordan skal revisor jobbe med bærekraft?

Her kan du lese mer om seks steg for å starte bærekraftsarbeidet for deg som revisor.

Forretningsmodell og omstilling

Det er krevende for bedrifter å starte bærekraftsarbeidet, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Disse har ofte ikke den nødvendige kompetansen internt, eller har mulighet til å hente ekstern kompetanse ved behov.

Revisor er en viktig samtalepartner for sine kunder, og kan også bidra når det kommer til bærekraft. Revisor kan hjelpe kundene med å forstå rapporteringsrammeverk, regulatoriske endringer og endringer i marked og kundepreferanser.

Hvordan hjelpe kunden med bærekraftsarbeidet

Risikovurderinger

En viktig del av bærekraftsarbeidet for bedriftene er god risikostyring. Revisor kan vurdere og håndtere risikoer, inkludert bærekraftsrisikoer, og spesielt i små og mellomstore bedrifter.

Les mer om klimarisiko

Her er noen aktuelle risikoer som små og mellomstore bedrifter står overfor:

 • Utdaterte forretningsmodeller: alle bedrifter må vurdere sin forretningsmodell opp mot nye krav og forventninger i markedet og hos interessenter. Dette er viktig for å tilpasse seg nye kundepreferanser, men også for å sikre rekruttering og kompetansebygging internt.
 • Skjerpet konkurranse: stadig flere bedrifter har bærekraft som en sentral del av sin forretningsmodell. Dette vil over tid true markedsposisjonen til bedriftene som ikke ser bærekraft i sammenheng med sin virksomhet.
 • Regulatoriske krav: myndighetene jobber iherdig for å sikre en bærekraftig omstilling av samfunnet. Det betyr skjerpede krav til ikke-bærekraftige aktiviteter, for eksempel høyere CO2-avgift. Det vil også komme nye krav til finansiell rapportering, der ikke-finansiell informasjon blir viktigere.
 • Ikke-regulatoriske krav: offentlige anbudsprosesser vil vekte bærekraftshensyn tyngre i årene som kommer. Det samme gjelder andre selskaper og bedrifter som samarbeidspartnere, bestillere eller leverandører.
 • Mindre tilgang på kapital: banker vil stille større krav til hvem de låner penger ut til, for å minimere risikoen i sine porteføljer. En bærekraftig forretningsmodell vil bety lettere tilgang til kapital.
 • Feilinvesteringer: uten et klart bilde av hva en bærekraftig utvikling betyr, risikerer SMBer å investere i materiell, infrastruktur eller annet som raskt vil falle i verdi eller bli en netto kostnad.
 • Risikoer i leverandørkjeden: alle bedrifter må kjenne sine leverandørkjeder og identifisere hvor det finnes risikoer og hvordan disse kan håndteres. Klimaendringer vil påvirke hvor robust leverandørkjeden er, og i hvilken grad en bedrift klarer å sikre sin verdiskaping.

Dette er risikoer som revisor kan gjøre kunden bevisst på for at kunden skal kunne håndtere risikoene. God risikohåndtering vil bety økt lønnsomhet for kunden. Enhver risiko kan snus til en mulighet, dersom kunden forstår bærekraft.

Muligheter i bærekraftsarbeidet:

 • Utvide virksomheten: gjennom å satse på bærekraft i forretningsmodellen kan en bedrift finne nye markeder og kunder ved å tilby nye produkter og tjenester.
 • Kostnadsreduksjoner: gjennom å skape en mer bærekraftig virksomhet kan bedrifter kutte kostnader, for eksempel gjennom energieffektivisering eller mindre avfall.
 • Positiv profilering: bærekraft sender et positivt signal til markeder og interessenter, og bidrar til å skape oppmerksomhet rundt bedriften. Dette er spesielt viktig i lokalmiljøet.
 • Enklere tilgang til kapital: en bærekraftig forretningsmodell med god risikostyring og intern kontroll øker tilliten til bedriften. Dette gjør det enklere for banker å tilby kapital, og eventuelt hente inn ekstern kapital fra investorer.
 • Langsiktig strategi: gjennom å forstå og jobbe med bærekraft antar bedriften et langsiktig syn på lønnsomhet og verdiskaping. Det styrker forretningsmodellen og er positiv for verdien av bedriften.

Dersom du ønsker å lese mer om risikostyring i små og mellomstore bedrifter, kan du lese Accountancy Europes faktaark «SME Risk Management: Sustainability»

Bærekraftsrapportering

Rapportering er i kjernen av revisors oppdrag og flere og flere bedrifter ser nå relevansen å inkludere bærekraft i sin rapportering. Da er det viktig at revisor forstår når og hvordan bærekraft er relevant for kundens rapportering.

Les mer om bærekraftsrapportering

Bærekraft har tradisjonelt vært definert som «ikke-finansiell» rapportering og bedriftene som har rapportert bærekraftsinformasjon har gjort dette i egne rapporter eller vedlegg som ikke nødvendigvis har hatt noen forbindelse til den tradisjonelle finansielle rapporteringen. Ettersom bærekraft blir viktigere for kunder, markeder, leverandører, myndigheter og andre interessenter minsker skillet mellom finansiell og ikke-finansiell. Stadig flere bedrifter ser nå at bærekraft får direkte betydning for deres finansielle situasjon. Da kan det være relevant å inkludere bærekraft også i den finansielle rapporteringen.

Les mer om vesentlighetsanalyser