Bærekraft i revisjonsselskaper

Et godt bærekraftsarbeid gjør at revisjonsselskapene ser hvilken rolle de kan spille i den bærekraftige omstillingen. Det bidrar til bevisstgjøring og kompetansebygging internt, og bærekraft i egen drift kan bidra til kostnadskutt og besparelser.

Videre er bærekraft spesielt viktig for den yngre generasjonen revisorer, og revisjonsselskaper kan bruke et godt bærekraftsarbeid som et verktøy for å rekruttere dyktige nye medarbeidere, og motivere de eksisterende.

De største revisjonsselskapene har allerede annonsert at de skal bli klimanøytrale i sin drift innen 2030. Dette viser at også revisjonsselskaper kan og må gjøre sitt for å bidra til den bærekraftige omstillingen.

Sertifisering av egen drift

Det er ikke bare revisors kunder som møter nye krav og forventninger fra interessenter med hensyn til bærekraft. Også revisjonsselskaper kan miste kunder dersom de ikke tar bærekraft på alvor. En miljøsertifisering sikrer at kunden kan ha tillit til at revisjonsselskapet tar bærekraft på alvor også i sin egen drift. I tillegg bidrar miljøsertifisering både til bevisstgjøring og kompetanseheving internt, og mulige kostnadskutt i driften.

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av arbeidet revisjonsselskapet gjør med miljøstyring internt. Med god miljøstyring reduserer revisjonsselskapet sitt fotavtrykk og begrenser negative konsekvenser av driften.

Revisorforeningen oppfordrer alle revisjonsselskaper til å skaffe seg miljøsertifisering.

Miljøfyrtårn

Det finnes ulike ordninger for miljøsertifisering, som ISO 14000 – Standard for miljøledelse eller EMAS. Revisorforeningen har valgt Miljøfyrtårn som vår miljøsertifisering. Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifisering og hjelper næringslivet med bærekraftig omstilling. Over 6400 virksomheter har blitt Miljøfyrtårn, inkludert flere revisjonsselskaper.

Gjennom arbeidet med sertifiseringen får virksomheten kriterier og tiltak til gjennomføring som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen til virksomheten. Les mer om fordeler og suksesshistorier på Miljøfyrtårn sine nettsider.

Arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen bidrar til å:

  • Sette miljø og bærekraft på agendaen internt
  • Bevisstgjøre og bygge kompetanse om miljø og bærekraft
  • Skape engasjement om felles tiltak på arbeidsplassen
  • Redusere miljøfotavtrykk og gjennomføre kostnadseffektiviseringstiltak
  • Oppfylle krav til sertifisering i markedet og hos kunder

Revisorforeningen har vært Miljøfyrtårn siden 2011. Som Miljøfyrtårn jobber vi for å redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk og skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Slik sørger vi for at vår egen virksomhet bidrar til en bærekraftig utvikling. Siste års klima- og miljørapport sendes på forespørsel til post@revisorforeningen.no.

Revisorforeningen og bærekraftsarbeidet

Revisorforeningen har gjort bærekraft til et strategisk satsingsområde, og vi skal jobbe for at vi har en fremtidsrettet og relevant revisjonsbransje.

Revisorforeningen skal:

Informere og påvirke 
Revisorforeningen skal jobbe for å bevisstgjøre og informere sine medlemmer og bransjen. Slik kan revisorene bidra til å skape endring. Revisorene og Revisorforeningen skal bidra i omstillingen av Norge. 

Vise lederskap 
Revisorforeningen skal vise lederskap gjennom strategier for en bærekraftig utvikling og omstilling av bransjen. Revisorforeningen skal ta en klar posisjon, ta ansvar og vise vei. 

Delta i utviklingen 
Revisorforeningen skal delta i utviklingen som skjer nasjonalt og internasjonalt, og bidra til å drive utviklingen fremover. Revisorforeningen skal ha tett kontakt med myndighetene for å sikre gode rammebetingelser for revisjonsbransjen og næringslivet. 

Samarbeide 
Samarbeid er sentralt for å klare omstillingen og nå bærekraftsmålene. Revisorforeningen skal samarbeide med relevante partnere både i og utenfor bransjen for å bidra til bærekraftig omstilling. I løpet av 2021 vil Revisorforeningen reetablere sin ressursgruppe for bærekraft.

Bygge bærekraftskompetanse 
Kunnskap og kompetanse er sentralt i omstillingen, og Revisorforeningen skal jobbe for å inkludere bærekraft i kursing og etterutdanning. Revisorforeningen jobber for at bærekraft får en viktig plass i relevante utdanninger. 

Bærekraftsmålene og Revisorforeningen

Revisjonsbransjen kan bidra til alle bærekraftsmålene gjennom vårt arbeid med kundene. Revisorforeningen har prioritert tre av målene som de områdene der vi kan gjøre en ekstra innsats i vårt arbeid. 

Vi må skape en bærekraftig økonomisk vekst for å sikre en robust økonomi. Denne må bestå av et ansvarlig næringsliv som skaper verdier på en bærekraftig måte. Disse verdiene må skapes samtidig som Norge blir et lavutslippssamfunn innen 2050.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Revisorforeningen skal jobbe for en bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst i Norge. Vi skal jobbe for at revisorene hjelper foretakene med å se muligheter i bærekraftig omstilling og opprettholder sin rolle som allmennhetens tillitsperson.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Revisorforeningen skal jobbe for et bærekraftig næringsliv som bidrar til omstillingen av Norge. Vi skal jobbe for at revisorene integrerer bærekraft og klimarisiko i foretakenes rapportering.               

13 Stoppe klimaendringene

Revisorforeningen skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi skal jobbe for å integrere klimarisiko som en naturlig del av revisors oppdrag og sikre at revisorene bidrar til utslippskutt og omstilling hos sine kunder.