Tiltak fra myndighetene for å håndtere koronakrisens konsekvenser for bedrifter og ansatte

Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og hvor lenge gjelder de? Nedenfor finner du en oppdatert oversikt.

Tilskuddsordninger

 Tiltak som er vedtatt og trådt i kraft

 

Midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19.

 • Tiltak lansert: Prop. 127 S (2019-2020) pkt 6.10. Høringsnotat 30. juni 2020 med høringsfrist 7. juli. 
 • Forskrift fastsatt: 20. juli 2020.
 • Ikrafttredelse: Forskriften gis virkning fra 1. juni og gjelder til og med 31. desember 2020.

Kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

De forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene er som hovedregel skattefrie aksjeselskap eid av kommuner og fylkeskommuner som faller utenfor kompensasjonsordningen for skattepliktige virksomheter. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud. Tilskuddet skal dekke 80 prosent av tapte salgsinntekter knyttet til tiltakene AFT og VTA for perioden mars – mai.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2020. Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

 • Tiltak lansert: 29. mai 2020, Prop 127 S (2019-2020) pkt. 6.5, Kap 634
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020, Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt: 19. juni 2020  
 • Virkningstidspunkt: fra 1. mars 2020. Forskriften oppheves 1. oktober 2020.

Midlertidig kompensasjonsordning for mediene

I forbindelse med revidert budsjett ble det bevilget 30mill kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medierForskrifter til ordningen ble fastsatt 7. juli.  

Ordningen skal kompensere for inntil 60 % av omsetningsfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni.

Les mer på Medietilsynets hjemmeside

 • Tiltak foreslått: 12. mai 2020  revidert statsbudsjettProp. 127 S (2019-2020)
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020  bevilget 30mill kr. - Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt og satt i kraft: 7. juli 2020 
 • Virkningstid: Medietilsynets søknadsportal er åpen fra 4. august kl 9.00 til 13. august kl 14.00. Tilskudd for omsetningsfall i perioden 15. mars – 30. juni 2020.

Tiltakspakke for skogbruket og reindriften

Med bakgrunn i situasjonen etter Covid 19-utbruddet foreslår regjeringen ekstraordinære tiltakspakker til skogbruket og reindriftsnæringen på henholdsvis 50 og 10 millioner kroner.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020 (Revidert nasjonalbudsjett)
 • Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 vedtatt 9. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: 9. juni til 31. desember 2020.
 • Tiltak vedtatt: Innst. 360 S (2019-2020). Vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Det gis et kontanttilskudd for juli og august på inntil kr 15 000 pr. ansatt som tas tilbake fra permittering. Full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %. Den ansatte må ha vært permittert pr. 28. mai. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være kr. 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Søknad sendes elektronisk på lonnstilskudd.no fra oktober 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 28. mai 2020
 • Lovforslag fremmet: Prop. 131 L (2019-2020) fremmet 5. juni 2020 
 • Tiltak vedtatt: Lov om tilskudd ved avbrutt permittering fastsatt 23. juni 2020. Forskrift fastsatt 29. juni 2020.
 • Ikrafttredelse: 23. juni 2020.

Kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Ordningen skal gi en kompensasjon for faste uunngåelige kostnader hvis foretaket har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid19-utbruddet.

Støtten fastsettes ut fra hvor stort omsetningsfallet har vært og størrelsen på faste uunngåelige kostnader. Ordningen gjaldt opprinnelig for mars, april og mai. Den er forlenget ut august, men trappes gradvis ned fra og med juni. 

Fristen for å søke om tilskudd for mars, april og mai er satt til 31. juli 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 31. oktober 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen i disse artiklene:

Revisorforeningen har utarbeidet en kontantstøttekalkulator som tar høyde for alle bestemmelsene i forskriftene. Du som er medlem i Revisorforeningen kan benytte kalkulatoren til å beregne tilskudd og veilede dine klienter.

Endringer i kompensasjonsordningen

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke 80 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 og søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknad skjer digitalt på nav.no og søknadsportalen er åpen fra 4. mai 2020.

Se omtale på revisorforeningen.no 

Ny ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen er lovfestet i «Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19». Loven er i all hovedsak en videreføring av den midlertidige forskriften fastsatt 8. april 2020.

 • Tiltak lansert: 20. mai 2020, Prop. 116 L (2019-2020). Innst. 337 L (2019-2020) avgitt 27. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.

Tilgang på økonomisk sosialhjelp for selvstendig næringsdrivende og frilansere før ny ordning er på plass

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Tiltakspakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. 

Se omtale på revisorforeningen.no

Se omtale på regjeringen.no

Innovasjon Norge har fra og med 16. april 2020 åpnet for at norske bedrifter kan begynne å søke.

 • Forslag fremmet: 27.mars 2020, Prop 67 S (2019-2020) pkt 2.9.
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. S (2019-2020)
 • Virkningstidspunkt: Straks

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten

En rammestyrt ordning for frivillighets- og idrettssektoren som skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Lotteri og stiftelsestilsynet.

Kulturdepartementet meldte imidlertid den 12. mai at ompensasjonsordningen justeres og forlenges til 15. juni. Det åpnes også opp for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer. Den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft, fra 12. mars til 15. juni 2020. 

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet ytterligere ved at også tapte inntekter fra utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer kan kompenseres og at ordningen skal forlenges til 31. august.

Les mer på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside. Søknadsfristen er satt til 15. september 2020.

Les mer om kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett på revisorforeningen.no

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, i Prop 67 S (2019-2020).
 • Hjemmel vedtatt: 31. mars 2020, budsjettvedtak i Stortnget iht. innst. 216S, bokstav A, Romertall I, post 325.77. 
 • Forskrift fastsatt: 16. juli 2020. Samtidig oppheves forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: fra og med 12. mars til og med 31. august 2020. For arrangementer mellom 5. mars og 30. april 2020 gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020, men det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forskriften. 

Kompensasjonsordning til kultursektoren

En rammestyrt ordning for kultursektoren som skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Kulturrådet.

Kulturdepartementet meldte den 12. mai at kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet til også å gjelde tap og merutgifter for underleverandører, f.eks. leverandører av lyd, lys og scene fra 1. mai. Videre skal ordningen forlenges til ut august.

Les mer på Kulturrådets hjemmeside. Søknadsfristen er satt til 15. september 2020.

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 67 S (2019-2020).
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S (2019-2020). 
 • Forskrift fastsatt :16. juli 2020. For arrangementer i perioden fra 5. mars til 30. april gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: De to forskriftene gjelder arrangementer i perioden fra 5. mars til og med 31. august 2020.

Økt bevilgningen til garantilott for fiskere med 5 millioner kroner
Kompensasjon for private barnehager

Foreldre skal ikke betale for barnehageplass mens barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet. Barnehagen søker kommunen om kommunale tilskudd for tapt foreldrebetaling, mens staten kompenserer kommunene.

 • Tiltak lansert: Forskrift fastsatt 27. mars 2020
 • Ikrafttredelse: Forskriften får virkning fra barnehagene måtte stenge og gjelder til barnehagene er åpne og driver som normalt.

 

Tiltak som er vedtatt men ikke trådt i kraft

Vedlikeholdsordningen for sesongbedrifter - tilskudd for å dekke kostnader til lovpålagt vedlikehold

Det skal etableres en kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger. Ordningen er nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, men den dekker andre typer kostnader og ordningen administreres av Innovasjon Norge.  

Ordningen skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har midler til å finansiere lovpålagt vedlikehold som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet. Inntektene til sesongbedrifter kommer i løpet av en kort periode, men de skal brukes til å dekke kostnader gjennom hele året.  

Les mer på revisorforeningen.no 

 • Tiltak lansert: 29.05.2020 - Prop 127 S (2019-2020) 
 • Tiltak vedtatt: 19.06.2020  – Innst. 360 S (2019-2020)
 • Tiltak iverksatt: (ikke iverksatt per 07.07.2020)


Tiltak som er fremmet men ikke vedtatt 

-

Skatt og avgift

Tiltak som er vedtatt og trådt i kraft

Ny modell for opsjonsbeskatning i oppstartsselskaper

Det foreslås å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

Endring i skattemessige avskrivningsregler

Stortinget har fattet anmodningsvedtak om en midlertidig ordning med startavskrivninger (30 %) i saldogruppe d og en særskilt saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart med en avskrivningssats på 20 %. 

Vedtaket om startavskrivninger er fulgt opp av Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett. Startavskrivninger vil gjelde driftsmidler ervervet fra og med 20. juli 2020 og det blir bl.a. innført en maksimalgrense og en avgrensing mot erverv fra nærstående. Tiltaket er godkjent av ESA. Les mer på revisorforeningen.no

Vedtaket om særskilt avskrivningssats for skip følges ikke opp. Finansdepartementet i mener forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre høye administrative kostnader.

Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng for 3. termin

Arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng i alle soner for tredje termin (mai og juni). Kompensasjon på 250 mill. kroner til foretak i sone 5 (0-sonen). 

Det foreslås videre å utsette betalingsfristen for tredje termin utsettes fra tredje termin fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Se omtale på revisorforeningen.no

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Regjeringen foreslår å heve beløpsgrensen for fradrag for aksjeinnskudd fra 500 000 kroner til 1 million kroner pr. investor samt øke maksimalbeløpet pr. foretak fra 1,5 til 5 millioner kroner. For 2020 og 2021 skal også ansatte og deres nærstående kunne benytte seg av ordningen.

Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i petroleumsskatten for å gjennomføre planlagte investeringer. Det kan hjelpe leverandørvirksomheten med å holde hjulene i gang og dermed unngå permitteringer, oppsigelser og eventuelt konkurser.

Etter forlik i Stortinget er det flertall for endringer som innebærer at selskapene kan fradragsføre investeringer fullt ut i særskattegrunnlaget i investeringsåret med tillegg av en friinntekt på 24 %. I tillegg kan skatteverdien av både underskudd (ikke begrenset til leteunderskudd) og ubenyttet friinntekt som er pådratt i 2020 og 2021 kreves utbetalt.

I tillegg foreslår Regjeringen en grønn omstillingspakke som vil bli lagt frem i slutten av mai.

Nye regler for utsatt betaling av skatt og avgift mv.

I forbindelse med virusutbruddet er det gitt utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. Det er gitt midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 10. juni til 31. desember 2020. Renter beregnes med 6 pst. pr år i stedet for den ordinære forsinkelsesrenten på 9,5 pst.

Søknadsportalen er åpen fra 10. juni 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020, Prop. 107 LS (2019-2020) kap. 6
 • Forslag vedtatt: Innst. 338 L (2019-2020) avgitt 29. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Den utsatte fristen gjelder også for levering av selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting. 

Les mer om saken på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 16. april 2020
 • Forskrift: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger).
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt frist ved skattefri omdanning

For at selskapsfastsetting skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020, og selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forskrift fastsatt: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger)
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen mv.

Betalingsfristen for særavgifter som forfaller i april og mai er utsatt til 18. juni 2020.

Endring i skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd med adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner.

Les mer på revisorforeningen.no

Gjeninnføring av fritak for CO2-avgift i industrien

CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er opphevet fra 1. april 2020, mot at det inngås en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.

Videre er totalisatoravgiften opphevet for 2020, med virkning fra 1. januar.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forslag fremmet: 31. mars 2020, anmodningsvedtak. Fulgt opp av Regjeringen 3. april 2020, Prop. 70 LS (2019-2020) Kap. 4.
 • Vedtatt av Stortinget: 7. april 2020, Innst. 233 S (Endring i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineraliske produkter og Stortingets vedtak om totalisatoravgift). Se også forskriftsendring 7. april 2020.

Lav momssats reduseres fra 12 % til 6 % fra 1. april 2020

Stortinget har vedtatt en reduksjon av lav momssats fra 12 til 6 prosent med virkning fra 1. april til 31. oktober 2020.

Den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen gir mange praktiske utfordringer. Skattedirektoratet har derfor publisert en uttalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

 • Forslag fremmet: 31. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 2016 S. (2019-2020)
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020.   

Betalingsfristene for en rekke skatter og avgifter er utsatt

MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende med forfall 15. mars utsettes til 1. mai, mens forskuddsskatten med forfall 15 mai er utsatt til 15. juli. 

Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn for mars og april 2020 med forfall 15. mai, utsettes til 17. august 2020.

Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september 

Utsatt betaling av formueskatt

Personlige skattytere som eier virksomhet eller selskaper som går med underskudd i 2020 kan søke om utsatt innbetaling av formuesskatten av denne og få redusert forskuddsskatten/trekket for 2020 tilsvarende.

Se omtale på revisorforeningen.no

 • Forslag lansert: 13.mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Sanksjonert 27. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Inntektsåret 2020

 

Tiltak som er vedtatt, men ikke trådt i kraft

Tiltak som er fremmet, men ikke vedtatt

Låne- og garantiordninger

Tiltak som er vedtatt og trådt i kraft

Statlig låneordning for refusjon av pakkereiser

Regjeringen foreslår en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Pakkereisearrangører kan søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er deler av låneordningen omgjort til tilskudd (se Innst. 360 S). Ordningene har i sum en ramme på 2 mrd. kroner, hvorav tilskuddsordningen har en ramme på 500 mill. kroner. Ordningen er godkjent av ESA.

Les mer på innovasjonnorge.no

Det kreves bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på opplysninger om refusjonskrav i søknaden. Les mer på revisorforeningen.no

Søknader sendes elektronisk til Innovasjon Norge innen 30. juni 2020.

Statlig garantiordning for lån til SMB og større bedrifter

Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån, maksimalt 50 mill. kr. pr bedrift. Fra 2. april er forskriften endret slik at ordningen også omfatter garanti på lån inntil 150 millioner kroner til større bedrifter.

Om omfordeling av garantirammene, se nyhetssak på regjeringen.no 12. mai 2020. Garantiordningen er forlenget til å gjelde ut 2020.

 • Forslag fremmet: 20. mars 2020 
 • Lovhjemmel vedtatt: Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter sanksjonert 27. mars 2020.
 • Tiltaket godkjent av EFTAs overvåkningsorgan: 26. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: 27. mars 2020

Tiltakspakke for luftfarten – statlig lånegaranti

En statlig lånegaranti på til sammen kr. 6 mrd. Av disse er 3 mrd. rettet mot Norwegian, 1,5 mrd. mot SAS og 1,5 mrd. mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Se omtale på regjeringen.no

Regjeringen har varslet at ordningen skal utvides fra 30. juni til 31. oktober 2020

Flyselskapene vil få tilbakebetalt flypassasjeravgift fra 1. januar.

Garantiordningen forvaltets av Garantiinstituttet for eksportkreditt.

 • Forslag lansert: 19. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Vedtatt i Stortinget 21. mars
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Godkjent av ESA 30. mars 2020. Trådt i kraft 31. mars 2020.

Statens obligasjonsfond - lån rettet mot større norske selskaper
Enklere tilgang til lån og garantier fra Innovasjon Norge

Tiltaket omfatter Innovasjon Norges samlede rammer på 7 mrd. kroner og inneholder bl.a. lavere rente på lån fra IN, avdragsutsettelse, forenklet søknadsprosess, større bidrag til finansiering enn normalt og levere krav til sikkerhet.

Se omtale på revisorforeningen.no

19. april 2020 lyste Forskningsrådet ut en mulighet til å søke om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Økt utlånsramme for bankene – lettelser i kravet til motsyklisk kapitalbuffer

 

Tiltak som er vedtatt, men ikke trådt i kraft

-

Tiltak som er fremmet, men ikke vedtatt

- 

Permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.

Tiltak som er vedtatt og trådt i kraft

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger

Det er fastsatt midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien. Faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge i permitteringsperioden og få rett til dagpenger, uten at de må ta ethvert lønnet arbeid hvor som helst i Norge mens de er permittert. Unntakene skal ha virkning fra 4. mai til 31. oktober 2020.

Les mer på regjeringen.no

Midlertidige ordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt forlenges

Regjeringen foreslår at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. Det samme gjelder de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker. Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 

Les mer på regjeringen.no

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger kan fortsette som medlemmer

Det er vedtatt midlertidige lovendringer slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 3. april 2020, Prop 70 LS (2019-2020), kap 3
 • Vedtatt: Innst 232 L (2019-2020) avgitt 7. april 2020. Loven sanksjonert 17. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: Trer i kraft straks. Oppheves 6 måneder etter ikrafttredelse.

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet utgjør om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. 

 • Forslaget lansert: 27. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: Vedtatt i statsråd 27. mars 2020
 • Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 27. mars - 31. desember 2020.
 • Teknisk løsning på NAV.no

Permittering av ansatte – redusert arbeidsgiverperiode, særskilt lønnskompensasjon, mv.

Konsekvensene av koronavirusutbruddet gjør at mange bedrifter, inkludert revisjonsforetak, får behov for å permittere ansatte. I en artikkel på revisorforeningen.no er det gitt oversikt tilpasset revisjonsforetakene over relevante lover, regler og prosedyrer som må følges ved permittering av ansatte. Artikkelen er i første rekke skrevet med tanke på permittering av ansatte i revisjonsforetakene, men informasjonen vil også kunne være relevant ved diskusjon av permitteringer hos klienter.

Les mer på revisorforeningen.no

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 15 til 2 dager. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20. Arbeidsgivere som har forskuttert dagpenger i form av lønn må søke om refusjon fra NAV. Merk at NAV ikke refunderer lønn for permitteringer som starter 20. april eller senere.

Les mer på nav.no

Det er fastsatt en rekke unntak og tilpasninger i reglene om dagpenger og andre ytelser fra folketrygden.

Redusert arbeidsgiverperiode

 • Lovendring vedtatt: 20. mars 2020 - lønnsplikt for arbeidsgiver redusert fra 15 til 2 dager
 • Forskrifter vedtatt: 20. mars 2020 - virkningstid for nye og iverksatte permitteringer
 • Ikrafttredelse: 20. mars 2020
 • Virkningstid: Fra om med 20. mars 2020
 • Arbeids- og sosialdepartementet fremmet i Prop. 125 L (2019-2020) forslag om at arbeidsgivers lønnsplikt økes til ti dager fra 1. september 2020. Den forhøyede dagpengesatsen videreføres inntil videre.
 • Forslag vedtatt: Innst 386 L (2019-2020). Sanksjonert 23. juni 2020.   

Midlertidig lønnskompensasjon for permitterte

 • Forskrift vedtatt: 29. mai 2020 - full lønn opp til 6G fra dag 3-20
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars frem til 31. august 2020.
 • Lønnskompensasjonen utbetales fra NAV på grunnlag av opplysninger som innrapporteres av arbeidsgiver. Les mer på nav.no

Midlertidige unntak fra regler om dagpenger og andre ytelser

 • Forskrift 20. april 2020 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Forskrift 3. april 2020 om virkningstidspunkt for unntak som gjelder dagpenger
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars 2020. Gradering av dagpenger fra 13. april 2020.

Fritak fra arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

 • Forslag fremmet: 16. april 2020
 • Forskrift fastsatt: 16. april 2020
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 til 31. oktober 2020

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV kan fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Det er besluttet at man fra 1. juni ikke lenger kan kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær, Prop. 127 S (2019-2020)

Se omtale om refusjon av sykepenger for dag 4-16 på nav.no

Se også informasjon på nav.no om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Se omtale på regjeringen.no

Permitterte får dagpenger i påsken

Regjeringen opphever særregler i dagpengeforskriften § 6-3 slik at permitterte får dagpenger i jul- og påskehøytiden.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslaget lansert: Forslag sendt på høring 19. september 2019
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Straks

Foreldrenes rett til omsorgspenger («sykt barn-dager»)

Antall dager med omsorgspenger fordobles. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Omsorgspenger også ved stengte skoler og barnehager. Adgang til å overføre omsorgsdager til den andre for de med samfunnskritiske funksjoner. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 % fra fjerde dag.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslag lansert: 13. mars 2020 (Prop 53 LS)
 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 20. mars
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 13. mars- 31. des. 2020
 • Regjeringen foreslår at fra 1. juli 2020 nullstilles arbeidstakers kvoter for omsorgspenger og at ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering gjeninnføres. Prop. 127 S (2019-2020) 

 

Tiltak som er vedtatt, men ikke trådt i kraft

-

Tiltak som er fremmet, men ikke vedtatt

Andre tiltak

Tiltak som er vedtatt og trådt i kraft

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering for utenlandske arbeidsgivere

Finansdepartementet har i forskrift gitt fritak fra rapporteringsplikten og plikten til å foreta forskuddstrekk for arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet. Fritaket er begrenset til arbeidsgivere som ikke har arbeidstakere som arbeider i Norge under ordinære omstendigheter.

 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 25. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 13. mars til 31. desember 2020.

Forslag om reduserte inndrivelseskostnader (om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker)

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker. Forslaget gjelder nedsettelser av inndrivingskostnader som kan tre i kraft før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling

Næringsdepartementet og Finansdepartementet foreslår at fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2020. Den samme utsettelsen foreslås for avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak. Tilsvarende er det fremmet forslag om å utsette fristen for å avholde generalforsamling eller årsmøte for boligbyggelag, borettslag og boligsameier.

Les mer på revisorforeningen.no

 

Midlertidig lov om rekonstruksjon (for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter)

Stortinget har vedtatt å endre reglene for gjeldsforhandling for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Justisdepartementet har videre sendt på høring forslag til forskriftsregler om forenklet rekonstruksjon for små foretak. Forskrift fastsatt 19. juni 2020 (foreløpig ikke offentliggjort) 

Midlertidig stønad til lærlinger

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet eller permittering på nivå med lærlingelønnen.

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (Oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forskrift fastsatt: 7. mai 2020 (endring i forskrift 20 mars 2020 nr. 368)
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 

Endringer i pakkereiseloven og styrking av reisegarantifondet

Midlertidig lovhjemmel til å forlenge fristen for tilbakebetaling av penger til kunden som må avbestille pga. ekstraordinære omstendigheter samt en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Tilfører 100 mill. kroner til Reisegarantifondet.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Lovendring behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Forskrift fastsatt 24. april 2020
 • Ikrafttredelse: 24. april 2020. 
 • Styrking av reisegarantifondet ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020, Innst 216 S (2019-2020)

Endringer i verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud, fastsatt 20. mai 2020.
 • Ikrafttredelse: Straks.

Utdeling av Norsk Tippings spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner - tidligere utbetaling

Norsk Tippings spilleoverskudd som går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales tidligere. Tildeling skjer på grunnlag av årsregnskapet for 2018 og søknadsfristen er satt til 4. mai.

Les mer på regjeringen.no

Søknadsskjema blir lagt ut på Lotteri og stiftelsestilsynets nettsider 27. april.

 • Forskrift fastsatt: 24. april 2020
 • Ikrafttredelse: 24. april til 31. desember 2020

Unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven

For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å bl.a. å forlenge fristene med femten virkedager i alle saker om fusjon.

 • Forslag lansert: forslag sendt på høring 27. mars
 • Forslag fremmet: 3. april 2020, Prop 74 L (2019-2020) 
 • Vedtatt: Innst. 236 L (2019-2020) avgitt 7. april 2020, .
 • Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19. Gjelder frem til 31. oktober 2020. Sanksjonert 17. april 2020.
 • Ikrafttredelse: Trer i kraft straks og gjelder frem til 31. oktober 2020.

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb omfattes. Det er også klarlagt at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 7. april 2020
 • Forskriftsendring vedtatt: 7. april 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 1. mars 2020.

Hjelp til studenter som har mistet arbeidsinntekter

Resten av studiestøtten for semesteret vil bli utbetalt samlet i april. Studenter som har mistet inntekt kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner.  Av lånet kan 8000 kroner bli omgjort til stipend.

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forslag vedtatt: 7. april 2020, Innst. 233 S (2019-2020)

Kunnskapsdepartementet har dessuten sendt på høring et forslag til endringer i reglene for utdanningsstøtte for 2019-2020. Det foreslås en midlertidig ordning for studenter og elever som opplever nedgang i arbeidsinntekt og et midlertidig fritak fra behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter som bidrar i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte

Det er gjort unntak fra krav til fysisk møte i aksjelovene, selskapsloven, stiftelsesloven, samvirkelova, statsforetaksloven finansforetaksloven og revisorloven slik at styremøter og generalforsamling/årsmøte mv. kan holdes uten fysisk møte (f.eks. som telefonmøte eller elektronisk).

Tilsvarende unntak er gjort for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Se omtale på revisorforeningen.no

 

Tiltak som er vedtatt, men ikke trådt i kraft

-

Tiltak som er fremmet, men ikke vedtatt