Revisorbekreftelser

Alle lovbestemte revisorbekreftelser omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. God revisjonsskikk, overordnede krav til uavhengighet og krav om dokumentasjon gjelder for bekreftelsesoppdrag. Det samme gjelder kravene til skriftlig kommunikasjon med styret.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

 • Oppdrag om revisorbekreftelser skal utføres og dokumenteres i samsvar med god revisjonsskikk. Oppdraget skal utføres med profesjonell skepsis.
 • Reglene om skriftlig kommunikasjon med styret gjelder også for oppdrag om revisorbekreftelser.
 • Når grunnlaget for bekreftelsen ikke er lov eller forskrift, pålegges revisor å «sørge for en klar forståelse av oppdraget».
 • Revisor skal være uavhengig av den bekreftelsen gjelder i henhold til de overordnede kravene til uavhengighet. De særskilte bestemmelsene om finansielle forbindelser osv. gjelder ikke ved oppdrag om revisorbekreftelser.
 • Oppdragsdokumentasjon skal oppbevares i fem år etter at revisorbekreftelsen er avgitt.
 • Kravene til kvalitetsstyring gjelder også for oppdrag om revisorbekreftelser (se egen sak).
 • Med «revisorbekreftelse» menes bekreftelse eller tilsvarende uttalelse avgitt av et revisjonsselskap eller en statsautorisert revisor i henhold til
  • lov eller forskrift
  • krav fra offentlig myndighet
  • avtale og uttalelsen er ment til bruk overfor andre enn oppdragsgiveren
  • avtale når uttalelsen kun er ment til bruk for oppdragsgiveren og det ikke fremkommer av uttalelsen at revisorloven ikke gjelder for oppdraget

Konsekvenser:

 • Det angis klart hvilke lovkrav som gjelder for oppdrag om revisorbekreftelser og hvilke som gjelder for lovfestet revisjon.
 • Flere revisorbekreftelser vil være dekket av loven. Etter den gamle loven gjaldt krav til god revisjonsskikk og uavhengighet mv. for en revisor som bekrefter opplysninger overfor offentlige myndigheter.
 • Revisor får en utvidet plikt til å klargjøre grunnlaget for avtalte revisorbekreftelser og pålegges å kommunisere skriftlig med styret på samme måte som ved revisjon.

Begrunnelse:

Departementet viser til at god revisjonsskikk er et helt grunnleggende prinsipp for utførelsen av revisjonstjenester, og derfor bør fremgå av loven også for oppdrag om revisorbekreftelser.

Departementet mener at en bestemmelse om at revisor skal sørge for en klar forståelse av oppdraget, vil kunne bidra til at revisor har større oppmerksomhet mot å forhindre at det blir inngått uklare oppdrag.

Departementet mener derfor at kravet om skriftlig kommunikasjon med styret også bør gjelde for oppdrag om revisorbekreftelser. Det vil ofte være en forventning om at revisor gir beskjed om det avdekkes feil eller andre forhold i oppdragsutførelsen som foretaket har grunn til å gjøre noe med.

Departementet støtter utvalgets syn om at de mer spesifikke uavhengighetsreglene er tilpasset revisjon av årsregnskap, og passer dermed ikke like godt for oppdrag om revisorbekreftelser.