Kompensasjonsordning 3 fra mars 2021: Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Kompensasjonsordning 3 gjelder for tilskuddsperioder fra og med mars 2021. Det åpnes for søknader fra 9. juni. Det gjøres også viktige endringer i kompensasjonsordning 2.

Publisert:

Kompensasjonsordning 3: Mars - juni 2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle perioder er 15. oktober 2021.

Tilskudd begrenses til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at både søkeren og konsern hvor søkeren inngår har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskudd begrenses til 90 % av det beregnede underskuddet i tilskuddsperioden for små foretak og til 70 % for øvrige foretak. 

Med beregnet underskudd menes:

A. Følgende kostnader i tilskuddsperioden 

 • Lønn og andre personalkostnader
 • Varekostnad
 • Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 • Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • Annen driftskostnad
 • Netto rentekostnader etter § 3-2 tredje ledd, men slik at negativ netto rentekostnad også skal regnes med

B. Fratrukket følgende inntekter i tilskuddsperioden

 • Omsetningen etter § 2-2
 • Økonomisk kompensasjon fra andre tilskudd eller forsikringer til dekning av inntektsbortfall. 

C. Hvis A minus B blir et positivt beløp, føres dette som beregnet underskudd i søknaden. Hvis dette blir et negativt beløp, settes beregnet underskudd til null og foretaket vil ikke kunne søke om tilskudd.

Små foretak

Søkere som vil benytte underskuddsbegrensningen på 90 %, må opplyse i søknaden at de oppfyller kriteriene for små foretak. Dette avgjøres etter en særskilt SMB-definisjonen som er hentet fra EUs statsstøtteregelverk. Utgangspunktet i forskriften § 1-5 er at:

Små foretak etter forskriften er foretak der siste godkjente årsregnskap viser at

 • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret utgjør færre enn 50 årsverk, og samtidig
 • salgsinntekter ikke overstiger 10 millioner euro eller
 • balansesum ikke overstiger 10 millioner euro
 • til eurokurs 10,7228

Ved beregningen skal antall ansatte, salgsinntekter og balansesum fra siste godkjente årsregnskap til visse andre foretak med en nærmere bestemt tilknytning til søkerforetaket regnes med. Dette omfatter i hovedsak:

 • eiere som alene eller sammen med foretak i samme konsern har mer enn 25 pst av kapitalen eller stemmene i søkerforetaket
 • foretak hvor søkerforetaket alene eller sammen med andre selskaper i samme konsern har mer enn 25 pst av kapitalen eller stemmene

Hvis eierandelen er over 50 %, skal 100 % av antall ansatte, omsetning og balansesum regnes med. Hvis eierandelen er mellom 25 og 50 %, skal en forholdsmessig andel av antall ansatte, omsetning og balansesum regnes med. 

SMB-definisjonen i vedlegg 1 til EUs gruppeunntaksforordning gjelder for denne beregningen. Vedlegget gir nærmre regler om hvilke foretak som skal regnes med og med hvilke tall for ansatte, omsetning og balansesum. Innovasjon Norge har gitt nærmere veiledning om SMB-definisjonen. Se kap 6 i denne veiledningen om EØS-avtalens statsstøtteregler.

Utelukkelse av foretak som var i økonomiske vanskeligheter før pandemien

Dette er nye vilkår som bare gjelder for mellomstore og store foretak.  

Støtte gis ikke hvis

 • foretaket er et mellomstort eller stort foretak og årsregnskapet for siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av selskapskapital og overkurs.
 • foretaket er et stort foretak og årsregnskapet for begge de to siste regnskapsårene med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er mindre enn 1.

Skillet mellom små, mellomstore og store foretak beregnes på den måten som vist i avsnittet overnfor om små foretak. Grenseverdiene for mellomstore foretak er gjennomsnittlig antall ansatte færre enn 250 årsverk, salgsinntekter som ikke overstiger 50 millioner euro eller balansesum som ikke overstiger 43 millioner euro.

Maksgrenser for tilskudd 

Det innføres en samlet maksgrense for tilsudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 på 100 millioner kroner.

Beregnet tilskuddsbeløp over 40 millioner kroner for en tilskuddsperiode, avkortes med 50 %. Før mars var denne grensen 60 millioner kroner.

Dekning av kostnader til tapt varelager

Det kan søkses om dekning av kostnader til tapt varelager for mars-april Dette er omtalt i en egen sak her.

Dekning av kostnader til tilsyn og destinasjonsselskaper

Det innføres to nye kostnadselementer som dekkes i ordningen som faste uunngåelige kostnader fra og med mars måned. 

 • Kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll
 • Kontingent til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap i reiselivsnæringen. Det er fastsatt nærmere retningslinjer for hva som kan regnes med som kontingent.

Justeringsfaktor

Justeringsfaktoren er 0,85 både for tilskuddsperioden mars-april og mai-juni 2021.  

Fisjon

Det gjøres visse lettelser i bestemmelsen om at foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon. som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, ikke er omfattet av tilskuddsordningen. Dette gjelder også for kompensasjonsordning 2 og er omtalt nærmere nedenfor.

Konsern

Det gjøres endringer i bestemmelsene som gjelder for foretak i konsern og konsern som søker samlet som regulerer hvordan de nye bestemmelsene om underskuddsbegrensning og foretak i økonomiske vanskeligheter skal anvendes i konsernforhold. 

Dokumentasjonskravene utvides

Det skal foreligge en egen oppstilling over foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må spesifisere kostnadene per post som nevnt i § 3-9 annet ledd og vise hvordan kostnadene er periodisert.

For konsern skal det foreligge en oppstilling over foretakene i konsernet. Ansvarlig foretak i konsernet må utarbeide en oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet per første dato i tilskuddsperioden. Søker konsernet samlet, skal konsernoversikten også angi hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet.

Hvis foretaket har oppgitt i søknaden at det søker etter reglene for små foretak, skal det foreligge en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak etter § 1-5 sammen med det siste godkjente årsregnskapet til disse foretakene.

Dokumentasjonskrav for tapt varelager er omtalt i egen sak.

Revisorbekreftelse

Det er fastsatt nye kontrollhandlinger for revisor eller regnskapsfører som skal bekrefte søknader for perioder fra mars 2021. Kontrollhandlingene dekker de nye bestemmelsene i forskriften og tilhørende nye opplysninger i søknaden. 

Kontrollhandlingene som gjelder for perioder fra og med mars, finner du her.

Endringer i kompensasjonsordning 2: September 2020 - februar 2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle perioder utvides til 15. oktober 2021.

Dekning av kostnader til tapt varelager

Dekning av kostnader til tapt varelager innføres fra tilskuddsperioder fra og med november 2020. Se omtale i egen sak her.

Fisjon

Det gjøres visse lettelser i bestemmelsen om at foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon. som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, ikke er omfattet av tilskuddsordningen. Foretaket kan likevel søke om tilskudd hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler eller hvis de er i samme konsern eller har identisk eierskap etter fisjonen. Ved konsern eller identisk eierskap må foretakene søke samlet etter reglene for konsern.

Dette vil gjelde tilbakevirkende for tilskuddsperioder fra og med september 2020, og gjelder på samme måte i kompensasjonsordning 3.

Revisorbekreftelse - tapt varelager

Kontrollhandlingene for kompensasjonsordning 2 er oppdatert med kontrollhandlinger for tapt varelager. Du finner oppdaterte kontrollhandlinger her.