Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 05.10: Forslag om forlengelse til 1. juni 2021. Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.

Publisert:

Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og stiftelser

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen ble fastsatt 26. mai, og erstattet da forskrifter fra 27. mars som var gitt i medhold av koronaloven. Loven gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, finansforetak, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, stiftelser og europeiske selskaper regulert av SE-loven.

Den midlertidige loven gjelder frem til 1. november 2020. 

05.10: Regjeringen har foreslått at loven forlenges til 1. juni 2021. Se Prop. 4 L (2020-2021)

Loven presiserer at møtekravene i selskapslovgivningen kan oppfylles ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Det inkluderer digitale møteapplikasjoner, videokonferanse eller telefonmøter. Styret kan i tillegg behandlet saker skriftlig eller på annen måte, så sant behandlingsmåten er betryggende. Det er ikke åpnet særskilt for at generalforsamling kan gjennomføres med skriftlig saksbehandling, men det er antakelig ikke utelukket. Forutsetningen er reell deltakelse og en samlet behandling av sakene så langt det er mulig.

Styrets leder kan alene beslutte at styremøter skal avholdes uten fysisk møte. Styret kan beslutte at generalforsamling skal avholdes uten fysisk møte dersom dette anses nødvendig for å få gjennomført generalforsamlingen.

Retten for det enkelte styremedlem og daglig leder til å kreve møtebehandling, suspenderes. I tillegg skal det enkelte styremedlem kunne kreve å delta per telefon eller video eller annen betryggende måte. Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

Gjeldende regelverk åpner på en rekke områder allerede for å gjennomføre møter på andre måter enn ved fysisk deltakelse. Se artikkel fra Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars. og vår artikkel om behandling av årsregnskapet i video- eller telefonmøte.  

Eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

Det er gjort tilsvarende unntak for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag i en egen midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier

Den midlertidige loven gjelder frem til 1. november 2020. 

Det er ikke foreslått tilsvarende forlengelse av denne loven.