Finanstilsynet har kartlagt hvordan revisjonsutvalg etterlever reglene i allmennaksjeloven

Konklusjonen fra svarene er at mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial i etterlevelsen av regelverket, Finanstilsynet har også laget en videopresentasjon av funnene. Resultatene og observasjonene kan benyttes i revisjonsutvalgenes arbeid med å etterleve reglene.

Publisert:

Revisjonsutvalgene i børsnoterte foretak og andre foretak av allmenn interesse skal bidra til høy kvalitet i foretakenes finansielle rapportering.

Formålet med kartleggingen var å undersøke:

  • om revisjonsutvalgene hadde oppfylt sine plikter og oppgaver i henhold til gjeldende regler per 31. desember 2020
  • hvor langt revisjonsutvalgene hadde kommet i å tilpasse seg de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021

Resultatene fra kartleggingen viser at det er stor variasjon i hvordan revisjonsutvalgene har oppfylt pliktene og oppgavene sine, og hvor langt de har kommet i å tilpasse seg de nye reglene. Mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial knyttet til å få et mer bevisst forhold til omfanget av lovpålagte plikter og oppgaver, og viktigheten av riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Finanstilsynet observerer også enkelte tilfeller hvor revisjonsutvalgene ikke etterlever reglene.

Finanstilsynet planlegger å følge opp revisjonsutvalgenes arbeid generelt og i enkeltsaker.