Aksjeloven endres

Regjeringen har foreslått flere endringer i aksjeloven. Det foreslås endringer i kapitalreglene, enkelte endringer om aksjeselskapers organisering, i reglene for styrets handleplikt og tilpasning til elektroniske løsninger.

Publisert: Selskapsrett

Samtidig har regjeringen unnlatt å ta opp flere av utvalgets forslag til forenklinger, men varsler at de vil komme tilbake til disse etter å ha foretatt ytterligere vurderinger.

Kapitalreglene

Regjeringen opprettholder kravet til bekreftelse av kontantinnskudd og gjennomfører ikke utvalgets forslag til forenkling om å gjøre unntak for innskudd inntil kr. 100.000. Det foreslås at også advokater og autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger.

Regjeringen slutter seg til utvalgets vurdering om at det skal være krav til revisors bekreftelse av tingsinnskudd ved stiftelse og kapitalforhøyelse. Regjeringen går derimot ikke inn for forslaget i utredningen om at finansforetak og advokater, på samme måte som revisorer, skal kunne bekrefte at selskapet har mottatt tingsinnskudd.

Regjeringen følger i proposisjonen ikke opp forslaget om å oppheve kravet til åpningsbalanse. Kravene til åpningsbalanse i aksjeloven vil bli vurdert av Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som ledd i oppfølgingen Regnskapslovutvalgets forslag i NOU 2016: 11.

Det foreslås at kravet til revisorbekreftelse ikke skal gjelde ved melding til Foretaksregisteret om kapitalnedsettelse etter aksjeloven § 12-1 første ledd annet punktum nr. 1.

Det foreslås å oppheve kravet om revisors bekreftelse av kapitaldekningen for gjenværende bundet egenkapital og revisors erklæring vedrørende kreditorinnsigelser.

Regjeringen følger ikke opp utvalgets forslag om redusere kravet til aksjekapital til én krone og foreslår ingen endring på dette punktet.

Styrets handleplikt

Regjeringen foreslår å oppheve regelen om styrets handleplikt hvor selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

Aksjeselskapers organisasjon

Selskaper kan holde forenklet generalforsamling dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det. Det foreslås å oppheve begrensningen for aksjeeiervalgte styremedlemmers tjenestetid og enkelte andre endringer om organiseringen av aksjeselskaper. Utvalgets forslag til forenkling hvor samtlige aksjeeiere er styremedlemmer, er ikke tatt opp i denne proposisjonen.

Elektroniske løsninger

Regjeringen vil ikke lenger stille krav om at dokumenter må lagres på papir, og åpner for elektroniske lagringsløsninger. Det åpnes for at aksjeeiere kan delta på generalforsamling elektronisk uten å være fysisk til stede.

Regjeringen støtter ikke utvalgets forslag om å redusere oppbevaringstiden for ulike selskapsdokumenter. Det foreslås at departementet får en forskriftshjemmel med adgang til å fastsette nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for enkelte dokumenter som er påkrevd. Det foreslås å lovfeste at stiftelsesdokument, generalforsamlingsprotokoller og styreprotokoller skal oppbevares i selskapets levetid.

Revisor og revisjon

Endringene i reglene om revisjonsplikt er omhandlet i egen sak. Kravene til revisors særattestasjoner er omhandler ovenfor under Kapitalreglene.

Ikrafttredelse

Ikrafttredelse bestemmes når lovendringene er formelt vedtatt.