Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september

Reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto.

Publisert: Skatt

Ordningen med aksjesparekonto innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og disse vil kunne tilby aksjesparekonto fra 1. september 2017. Forskriften som nå er fastsatt regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. Videre gir den regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder, og om oppsigelse av konto.

Overgangsregel

I forbindelse med vedtakelsen av reglene om aksjesparekonto i skatteloven § 10-21 ble det vedtatt en overgangsregel som innebar at aksjonær i inntektsåret 2017 kan overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning.

I høringen om de nå vedtatte forskriftsbestemmelsene ba Departementet om synspunkter på om det er behov for å forlenge overgangsperioden. De fleste høringsinstanser uttrykte støtte til en slik utvidelse. En eventuell utvidelse av overgangsordningen vil imidlertid kreve lovendring og det er foreløpig ikke fremmet forslag om lovendring på dette punktet.