Angivelse av kjøper i salgsdokumentet

I hvilken grad er det anledning til å utstede salgsdokument til arbeidsgiver for tjenester ytt til arbeidstaker, og er det fradrag for inngående avgift.

Publisert:

I en uttalelse besvarer Skattedirektoratet disse spørsmålene. 

Salgsdokument skal utstedes til det subjektet som inngår avtale/kontrakt om kjøp av varer eller tjenester, eventuelt den fysiske eller juridiske personen vedkommende opptrer på vegne av på avtaletidspunktet etter fullmakt.

Når det gjelder spørsmålet om det foreligger fradragsrett for inngående avgift, bemerkes at dette krever andre vurderinger enn hvem som skal angis som kjøper i salgsdokumentet. Et sentralt spørsmål er om anskaffelsen er tilstrekkelig dokumentert og om anskaffelsene er «til bruk i» arbeidsgivers avgiftspliktige virksomhet, jf. mval § 8-1.