ANS kan beholde hjemmelen ved omdanning til AS

Et ANS kunne omdannes til AS, selv om hjemmelen til fast eiendom ble beholdt i ANS-et, og ANS-et derfor ikke ble likvidert.

Publisert:

Dette slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse.

Skattedirektoratet har i BFU 105/03 og BFU 62/04 uttalt at manglende tinglysning ikke har betydning for skattefri omdanning.

I BFU 13/05 godkjente Skattedirektoratet at et ansvarlig selskap (ANS) kunne omdannes til AS, men beholde hjemmelen i ANS-et som derfor ikke ble slettet. Dette ble gjort for å slippe å betale dokumentavgift. Etter at denne forhåndsuttalelsen ble avgitt er imidlertid forskriften om skattefri omdanning § 11-20-10 endret ved at det er innført et krav om at det overdragende selskapet skal oppløses og avvikles så langt mulig. Det er videre presisert i § 11-20-5 at aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i det vesentlige må overføres. Det har derfor vært usikkerhet om den praksisen som ble etablert ved BFU 13/05 kunne videreføres.

Slik Skattedirektoratet forstår endringene av omdannelsesforskriften av 16. februar 2012, har ikke departementet ment å skjerpe kravene til likvidasjon av det overdragende selskapet ved omdanningen. Direktoratet viser i den sammenheng til en upublisert uttalelse fra Finansdepartementet av 14. januar 2014 der departementet uttaler:

«Forskriftstekstens ordlyd er klar og forutsetter bare at det vesentligste av aktivitet, eiendeler mv. i den virksomhet som omdannes må overføres det overtakende selskapet. Det kan av forskriftsteksten således ikke utledes at det må være en nærmere angitt årsak til at ikke all aktivitet, eiendeler mv. overføres ved omdanningen. Forarbeidene og Lignings-ABC nevner bare innsigelser fra kreditorer mv. som grunnlag for at ikke alle eiendeler, rettigheter eller forpliktelser kreves overført ved omdanningen. På bakgrunn av ordlyden i forskriften, finner vi at det ikke bør innfortolkes et krav om at det bare skal være innsigelser fra kreditor mv., som kan begrunne at ikke all aktivitet og alle eiendeler mv. kreves overført ved omdanningen.»

 

Kommentar:

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omdanninger og omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet. De nye reglene skal gjelde for omdanninger som finner sted etter 1. januar 2016. Det er grunn til å anta at forslaget blir vedtatt slik at det fra 2016 neppe vil være en aktuell problemstilling å unnlate å overføre hjemmelen ved omdanning.