Arbeid med europeisk standard for bærekraftrapportering

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har publisert to omfattende rapporter med anbefaling til EU-kommisjonen om veien videre for å utarbeide standarder for næringslivets rapportering av bærekraft.

Publisert:

EFRAG, som er en privat organisasjon som er nært knyttet som rådgiver til EU-kommisjonen, har på anmodning fra Kommisjonen levert et forslag til hvordan en europeisk standardsetter for rapportering av bærekraft kan etableres. Anodningen har hatt høy prioritet fra EU-kommisjonens side.

EFRAG har nå publisert to rapporter:

  • 54 anbefalinger som beskriver omfang og struktur for mulige europeiske standarder for rapportering av bærekraft
  • En rapport om hvordan EFRAG kan omorganiseres til å arbeide både med finansiell og ikke-finansiell rapportering, og hvordan dette kan finansieres

Den første rapporten om omfang og struktur for mulige europeiske standarder for rapportering av bærekraft består i realiteten av syv omfattende rapporter som beskriver en rekke spørsmål som oppstår når man vil lage standarder. Blant de temaer som drøftes er:

  • Hvilke interessegrupper ønsker man å nå
  • Sammenheng med andre initiativ på bærekraftrapportering
  • Etablering av et rammeverk
  • Inkludere hensynet til SMB gjennom en proposjonal tilpasning
  • Sammenhengen mellom finansiell og ikke finansiell rapportering 
  • Vesentlighet i finansiell og ikke finansiell rapportering
  • Etablering av et ensartet format for rapportering

Det tas sikte på et første høringsutkast i 2022 som vil kunne være grunnlag for rapportering for regnskapsåret 2023.

 

Også IFRS Foundation fortsetter sitt arbeid med sikte på å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft ved å etablere en paralell standardsetter til IASB. Vi får håpe at disse to initiativene etter hvert samordner kreftene. Oppgaven er stor nok som den er.