Arbeidsgivers dekning av utgifter i forbindelse med avbrutt utlandsopphold

Ansatte som er utestasjonert i utlandet og som ikke kan reise ut igjen pga. UDs reiseråd kan på visse vilkår få dekket utgifter til bolig, transport, skole, barnehage mv. i Norge skattefritt fra arbeidsgiver.

Publisert:

Dette fremgår av en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet.

Utestasjonerte arbeidstakerne vil pga. det uforutsette midlertidige oppholdet i Norge kunne ha kostnader til f.eks. bolig og transport som skyldes at de ikke lenger har/disponerer egen bolig eller bil her. Videre kan de ha kostnader til for eksempel barnehage eller skolefritidsordning i Norge.

Samtidig kan slike arbeidstakere ha kostnader til tilsvarende utgifter som løper i utlandet, eventuelt bli skattlagt for arbeidsgivers dekning av slike utgifter.

For å unngå slik dobbeltbelastning har Skattedirektoratet uttalt at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. ikke skal underlegges skatteplikt i den utstrekning arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning arbeidstakeren har i utestasjoneringslandet. Det samme gjelder der den ansatte har tilsvarende kostnader som løper i utlandet.

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemreisen og reisen tilbake til utestasjoneringslandet skattlegges heller ikke.

Forutsetningen er at de aktuelle kostnadene har oppstått som følge av UDs reiseråd i koronasituasjonen, og at det gjelder et midlertidig opphold i Norge.