Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Kravene til opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering oppheves fra 1. januar 2018.

Publisert: Regnskap

Regnskapsloven §§ 3-3 sjette og syvende ledd (små foretak) og 3-3a tiende og ellevte ledd (andre enn små foretak) oppheves. Dette er i tråd med departementets forslag, som fremmet forslaget til tross for at et stort flertall av høringsinstansene ønsket å videreføre redegjørelsesplikten.

Endringen skjer i forbindelse med at lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trer i kraft fra 1. januar 2018. Loven erstatter fire tidligere lover; likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. 

Vedtaket innebærer at det ikke lenger er krav om å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i årsberetningen. Det vil heller ikke være krav om å redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak (aktivitetsplikten) vedrørende likestilling og diskriminering (foretak med mer enn 50 ansatte).

Bakgrunnen for lovendringen er at aktivitetsplikten i stedet sikres gjennom veiledning og kunnskapsspredning. Positive tiltak som informasjon, spredning av gode erfaringer og kompetanseutviklingstiltak skal erstatte plikten til å redegjøre i årsberetningen.

Det er ikke presisert fra hvilket årsregnskap endringene gjelder. Med støtte i tidligere praksis ved oppheving av krav til opplysninger i årsberetning og noter må det kunne legges til grunn at endringene gjelder årsregnskap med balansedag 31. desember 2017.