Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Ved ikrafttredelse av ny revisorlov 1. januar 2021 tilføyes regnskapsloven § 3-3a et krav til opplysninger om styreansvarsforsikring.

Publisert:

Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen. 

Det nye kravet er omtalt i punkt 19.3 i lovproposisjon om ny revisorlov. Kravet gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere.

Små foretak har ikke krav til å utarbeide årsberetning, og er dermed unntatt fra kravet.