Ber om avklaring om rentebegrensningsreglene

Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene.

Publisert:

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmer har Revisorforeningen bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene.

Spørsmålene som ønskes avklart er om det faktisk må utarbeides konsernregnskap for å komme inn under unntak fra rentebegrensningsreglene i to unntakstilfeller. En avklaring vil forenkle regelverket betydelig for et stort antall selskaper/konsern.

Vi argumenterer for at:

  • Det bør ikke stilles krav om at det faktisk utarbeides konsernregnskap for å kunne påberope seg den egenkapitalbaserte unntaksregelen for helnorske konsern, jf skatteloven § 6-41 åttende ledd.
  • Det bør heller ikke stilles krav om at det faktisk utarbeides konsernregnskap for å dokumentere at netto gjeldsrenter i den norske delen av konsernet er under terskelbeløpet på 25 mill. kroner, jf skatteloven § 6-41 fjerde og femte ledd.

Vår oppfatning er at reglene allerede skal forstås på denne måten.

Vi har bedt departementet prioritere å avklare disse spørsmålene.