Betinget skattefritak

Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av en forretningseiendom kan reinvesteres i nytt bygg på en annen tomt.

Publisert:

Dette bekrefter Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse publisert 2. september 2015.

Eiendommen som brant var et gammelt hus som ble leid ut til bolig, kontor og forretning. Eierne mente det ikke var økonomisk forsvarlig å gjenskape det gamle huset på denne tomten og ønsket i stedet å bruke forsikringssummen til å sette opp et tilsvarende bygg et annet sted.

Det fremgår av skatteloven § 14-70 at gevinst ved ufrivillig realisasjon kan kreves fritatt for skatt "dersom skattyteren bruker vederlaget til å erverve nytt objekt av samme art".

Det er lagt til grunn at det nye objektet må ha tilnærmet samme funksjon for eieren som det realiserte objektet. Dette vilkåret var oppfylt. Det nye bygget ville ha større areal og vil i tillegg til bolig og kontor også ville ha verksted/laget og selskapslokale.

Verken lovens ordlyd, forarbeider eller andre relevante rettskilder stiller krav om at det må bygges på samme tomt.