Bistand og informasjon til offentlig kontrollmyndighet

Bistand til offentlig kontrollmyndighet etter bokføringsloven § 14 skal gis vederlagsfritt. Med offentlig kontrollmyndighet menes myndigheter som har et legitimt behov for regnskapsmateriale i sin kontroll av pliktig regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i regnskapsloven, skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven.

Publisert:

Skattedirektoratet har publisert en fortolkning av hva som menes med offentlig kontrollmyndighet etter bokføringsloven § 14.

Det følger av bokføringsloven § 14 annet ledd at «Dersom den bokføringspliktige helt eller delvis har overlatt til en annen å foreta bokføring og oppbevaring av regnskapsmateriale etter denne lov, gjelder pliktene etter første ledd også for den dette er overlatt til.» Dette vil i enkelte tilfeller også gjelde revisor og regnskapsfører. Plikten til å gi opplysninger til offentlig kontrollmyndighet skal gis vederlagsfritt.