Bruk av statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet

Statlige regnskapsstandarder (SRS) blir obligatorisk for alle statlige virksomheter med en overgangsperiode til 2027. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter.

Publisert:

Finansdepartementet har den 31. august 2021 fastsatt at alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 skal føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette fremgår av kapittel 3 i Bestemmelser om økonomistyring staten og Finansdepartementets rundskriv R-114/2021 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet.

Virksomheter som i dag fører regnskapet etter kontantprinsippet, skal bestemme nærmere tidspunkt for overgang til SRS i samråd med overordnet departement innenfor innføringsperioden på fem år fra 2022.

Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Standardene gir et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og en bedre oversikt over statens eiendeler.

Revisorforeningen har gjennom mange år, i offentlige utvalg og på annen måte, argumentert for en overgang til SRS. Endringen er et stort fremskritt for bedre styring av statlige virksomheter.