Budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er klart

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket.

Publisert:

I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Budsjettforliket innebærer netto skatt- og avgiftsøkninger på 783 millioner kroner. Økningene beløper seg til drøyt 2.1 mrd. kroner, mens reduksjonene beløper seg til 1,3 mrd. kroner.

Strammere utflyttingsskatt fra 29. november 2022

Bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter 5 år som bosatt i utlandet, oppheves. Reglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer allerede fra og med 29. november 2022.

Økte bunnfradrag

Bunnfradragene i inntektsskatten (personfradraget og minstefradraget) og pensjonsskattefradraget øker. Dette gir en skattereduksjon (påløpt) på om lag 955 millioner kroner.

Redusert BFU-fradrag

Satsen for BSU-fradrag reduseres fra 20 prosent til 10 prosent. Dette gir en skatteøkning på om lag 575 millioner kroner.

Økt trinnskatt

Innslagspunktene for trinnskatten reduseres. Dette gir en skatteøkning på om lag 1,035 milliarder kroner.

Høyere verdsettelse av boligeiendommer

Sekundærboliger verdsettes til 100 %, mens verdsettelsen av dyre primærboliger øker til 70 % for verdien over 10 millioner kroner. Dette gir en skatteøkning på 650 millioner kroner.

Avgiftsendringer

Det er enighet om følgende avgiftsendringer:

  • Flypassasjeravgiften øker for reiser utenfor EØS. Avgiftsøkning 140 millioner kroner.
  • Økt CO2-komponent varebil med 12 %. Avgiftsøkning 120 millioner kroner.
  • Økt omsetningskrav for ikke-veigående til 10 % i 2023. Avgiftsreduksjon 60 millioner kroner.
  • Avvikling av grunnavgiften. Avgiftsreduksjon 500 millioner kroner.
  • CO2-avgift - Innføre ny sats for kvotepliktig bruk av mineralolje. Avgiftsøkning 75 millioner kroner.
  • Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram. Avgiftsøkning 20 millioner kroner.
  • 5 % økt CO2-avgift på sokkelen. Avgiftsøkning 360 millioner kroner.

Verbalforslag

I tillegg er det inngått en verbalavtale der partene forplikter seg til å arbeide for ulike mål, bl.a. innen miljø- og klimatiltak. 

Stortinget2-bredde-1200-web.jpg