Den differensierte arbeidsgiveravgiften fra 1. juli

Regjeringen har lagt fram endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften som skal gjelde fra 1. juli.

Publisert:

Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må endres fra 1. juli 2014 fordi EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vedtatt nye retnings­linjer for regionalstøtte. I Revidert Nasjonalbudsjett varslet Regjeringen at man ville legge fram en proposisjon med forslag til nytt vedtak om arbeidsgiveravgiften når resultatet av forhandlingene med ESA var klare. Proposisjonen ble fremlagt 6. juni 2014.

Sektorunntakene

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor.

Unntakene for energi- og transportsektorene er blitt mindre omfattende enn det som ble varslet i mars. Dette innebærer at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport, og utvinning av olje og gass likevel kan inngå i ordningen.

Fribeløpsordningen

Fribeløpsordning innføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen.

Kompenserende tiltak

Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner fram til midtveisgjennomgangen i 2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014. 

Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 for økte kostnader til kjøp av transporttjenester. 

Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

Alle kommuner som i dag har differensiert arbeidsgiveravgift, skal fortsette med det. I tillegg utvides ordningen med 31 nye kommuner fra 1. juli. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3.

De nye kommunene i ordningen er:   

  • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
  • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
  • Buskerud: Rollag
  • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
  • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
  • Rogaland: Sauda
  • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
  • Møre og Romsdal: Vanylven (sone III), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
  • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone III) og Meldal (sone III)
  • Nord-Trøndelag: Inderøy

Landbruk, skogbruk og fiske

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som faller utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag.