Den nye opsjonsordningen for små oppstartselskap

Forskriftsbestemmelsene til den nye opsjonsordningen for små oppstartselskap er fastsatt.

Publisert: Skatt

Det fremgår bl.a. at ordningen kun gjelder for ansatte som tiltrer stilling i oppstartselskapet 1. januar 2018 eller senere. Videre gjelder ordningen bare for opsjoner som blir tildelt 1. januar 2018 eller senere.

Kort om den nye opsjonsordningen

Den nye opsjonsordningen innebærer utsatt lønnsbeskatning av opsjonsfordelen. Det beregnes en skattepliktig opsjonsfordel på innløsningstidspunktet som skal skattlegges som lønn, men beskatningen utsettes til:

 • Aksjene realiseres,
 • Aksjene har vært eid i fem år,
 • Den ansatte slutter i selskapet, eller
 • Den ansatte flytter utenlands.

Opsjonsfordelen settes til differansen mellom markedsverdi av aksjene og innløsningsprisen samt ev. opsjonspremie. Ordningen gjelder bare for opsjonsfordel på inntil kr 500 000. Dette beløpet ble hevet fra kr 30 000 som følge av budsjettforliket.

Øvrig verdistigning skattlegges som aksjeinntekt. Dersom verdien på aksjene synker fra innløsningstidspunktet til beskatningstidspunktet, reduseres den skattepliktige lønnsfordelen tilsvarende.

Nærmere om vilkårene fastsatt i forskriften

De nærmere vilkårene er regulert i forskriften er nå fastsatt. De viktigste vilkårene er:

Vilkår knyttet til den ansatte:

 • Må tiltre stilling i oppstartselskapet 1. januar 2018 eller senere.
 • Ha en arbeidstid på minst 25 timer i uken.
 • Kan verken alene eller sammen med nærståendeeie mer enn 5 pst. av aksjene.

Vilkårene gjelder for den ansattes ansettelsesforhold i samtlige selskap i konsernet dersom selskapet inngår i et konsern.

Vilkår knyttet til opsjonen

 • Opsjonen må bli tildelt den ansatte 1. januar 2018 eller senere.
 • Innløsning til aksjer kan tidligst skje tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.

Vilkår knyttet til selskapet

 • Selskapet må være et aksjeselskap.
 • Gjennomsnittlig antall årsverk må være 10 årsverk eller færre.
 • Driftsinntekter og balansesum må være 16 millioner kroner eller mindre, i inntektsåret før tildeling av opsjonen.
 • Selskapet kan ikke være eldre enn seks år, medregnet stiftelsesåret.

Vilkårene gjelder for samtlige selskap i konsernet dersom selskapet inngår i et konsern.