Avgiftslempning

Søknader om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven §§ 3-31, 6-36 og 7-9 skal behandles av skattekontorene.

Publisert: Avgift

Dersom det foreligger særlige forhold kan man søke om unntak fra merverdiavgiftsloven, fritak for merverdiavgift eller fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel av varer.

Myndigheten til å avgjøre slike søknader er nå delegert til skattekontorene. Søknader som reiser prinsipielle spørsmål eller som har store provenymessige konsekvenser skal fremdeles behandles av Finansdepartementet.