Dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Staten tapte i Høyesterett i en sak som gjaldt dokumentavgift ved oppløsning av et sameie i en hytteeiendom.

Publisert:

Saken gjaldt et tilfelle hvor et sameie i en hytteeiendom som fremsto som en eiendom, men besto av flere matrikkelenheter, ble oppløst. Oppløsningen skjedde ved at hver sameier overtok full eiendomsrett til en eller to av matrikkelenhetene.

Høyesterett kom til at det fulgte av dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd at det ved beregning av dokumentavgiften skal gjøres fradrag for verdien av erververens sameieandel i hele det oppløste sameiet, ikke bare for verdien av erververens sameieandel i den matrikkelenheten som erverves. Lovens beregning ble gitt forrang fremfor den beregning som synes å fremgå av Stortingets avgiftsvedtak § 2 første ledd d, og som var ugunstigere for de private parter. Høyesteretts begrunnelse var at det ikke klart fremgikk av Stortingets avgiftsvedtak eller dets forarbeider at loven var blitt fraveket til borgernes ugunst.