Domstolenes prøvingsrett ved internprising

Domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for inntektsjustering i skatteloven § 13-1 første ledd er oppfylt.

Publisert:

Det har fra Skatteetatens side aldri vært noen intensjon om å begrense denne sentrale rettssikkerhetsgarantien for skattepliktige, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse datert 27. januar 2020.

Bakgrunnen for Skattedirektoratets presisering er uttalelser i Borgarting lagmannsrett 27. august 2019 (Saipem Drilling Norway AS) som gjaldt et konserninternt salg av en oljerigg. I dommen uttaler flertallet at domstolene bør være tilbakeholdne med å overprøve og tilsidesette skatteetatens skjønnsmessige vurdering av om det foreligger en inntektsreduksjon etter skatteloven § 13-1 første ledd.

Dommen har vært kritisert, bl.a. i en artikkel av advokatene Anders Liland og Pål-Martin Schreiner (KPMG) i Revisjon og Regnskap nr. 8-2019 som bl.a. mener at argumentasjonen til flertallet nærmest innebærer en snudd bevisbyrde hvor det er den skattepliktige som må sannsynliggjøre at skattemyndighetenes prisfastsettelse er uriktig.

Skatteloven § 13-1

Etter skatteloven § 13-1 første ledd kan skattemyndighetene fastsette den skattepliktiges inntekt ved skjønn dersom det det foreligger en inntektsreduksjon som følge av interessefellesskap. Om vilkårene for skjønnsfastsetting etter denne bestemmelsen er oppfylt er et rettsanvendelsesskjønn som kan prøves fullt ut av domstolene.

Dersom vilkårene for skjønnsfastsettelse er oppfylt, kan skattemyndighetene fastsette prisen ved skjønn, jf. skatteloven § 13–1 tredje ledd. Dette er et såkalt fritt forvaltningsskjønn som bare kan overprøves av domstolene hvis det foreligger myndighetsmisbruk, for eksempel at skjønnet er uforsvarlig eller grovt urimelig.

Skattedirektoratets uttalelse

I uttalelsen skriver Skattedirektoratet bl.a. følgende:

«Skattedirektoratet mener at domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for inntektsjustering i skatteloven § 13-1 første ledd er oppfylt. Inntektsreduksjon er på internprisingsområdet det grunnleggende vilkåret for å justere skattepliktiges inntekt. Det har fra Skatteetatens side aldri vært noen intensjon om å begrense denne sentrale rettssikkerhetsgarantien for skattepliktige. Tvert om er Skatteetaten opptatt av at det legges til rette for en samvittighetsfull prøvning av om vilkårene for justering er oppfylt. En annen sak er at det konkrete skjønnet etter skatteloven § 13-1 tredje ledd vil være underlagt et fritt forvaltningsskjønn."