Dramatisk nedgang i Skatteetatens kontrollaktivitet

Andelen av selskaper og næringsdrivende som blir kontrollert av Skatteetaten har sunket fra 12,9 prosent i 2010 til 5,7 prosent i 2018.

Publisert:

Tallene inkluderer ikke bare regnskapskontroll, men også formalkontroller, oppgavekontroll merverdiavgift, utvidet ligningskontroll for næringsdrivende og arbeidsgiverkontroll.

Tallene, som er hentet fra Skatteetatens årsrapporter for 2010 til 2018, fremgår av finansministerens svar den 3. februar 2020 på spørsmål fra stortingsrepresentant Hadia Tajik.  

Andel av kontrollerte selskap og næringsdrivende 2010–2018 (pst.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12,9

9,8

11,4

7,3

6,9

6,3

6,3

5,6

5,7

Finansdepartementet forsvarer utviklingen med at Skatteetaten det siste tiåret har endret virkemiddelbruken i en retning de mener gir høyere grad av etterlevelse. Dette omfatter bl.a. at forebyggende arbeid som dialog og rettledning, og brukervennlige IT-løsninger.

Også Skatteetatens arbeid mot skatte- og avgiftskriminalitet omfatter et bredt spekter av andre virkemidler utover ordinære kontroller. Dessuten er Skatteetatens kontroller i stigende grad basert på risikovurderinger, dvs. at kontrollene i større grad rettes inn mot områder og virksomheter der risikoen for manglende etterlevelse er størst. Skatteetaten selv mener at deres tall kan indikere at provenyinntektene som følge av kontroller ikke har gått ned i perioden 2010-2018.