Due diligence-direktiv for bærekraft

EU har nå foreslått et due diligence-direktiv for bærekraft. Forslaget tar sikte på å fremme bærekraftig og ansvarlig selskapsatferd i globale verdikjeder. De nye EU-reglene vil fremme det grønne skiftet og er koordinert med en rekke andre tiltak for å bidra til dette.

Publisert:

Bedrifter spiller en nøkkelrolle i å bygge en bærekraftig økonomi. De vil bli pålagt å identifisere og, om nødvendig, forebygge, avslutte eller redusere negative konsekvenser av deres aktiviteter på miljøet, for eksempel forurensning og tap av biologisk mangfold og på menneskerettigheter.

Hvilke selskaper omfattes av forslaget

De nye due diligence-reglene vil gjelde for:

  • Gruppe 1: Alle selskaper med begrenset ansvar i EU med 500+ ansatte og EUR 150 millioner+ i omsetning.
  • Gruppe 2: Andre aksjeselskaper som opererer i definerte sektorer og som har mer enn 250 ansatte og en omsetning på EUR 40 millioner. For disse selskapene vil reglene begynne å gjelde 2 år senere enn for gruppe 1.

Forslaget er EØS-relevant, det vil si også gjelde for Norge. Endelig vedtakelse og ikrafttredelse er ikke klart.

Konsistens med CSRD

Kommisjonens intensjon er å samordne Due Diligence-forslaget med direktivet om rapportering av bærekraft (CSRD). De to tiltakene henger tett sammen.

Pålitelig due diligence vil kreve ekstern verifisering

Due diligence verifisering av uavhengige tredjeparter,  enten den valgte revisoren eller en annen tjenesteleverandør, vil være avgjørende for å styrke interessenters tillit til denne prosessen.

Forslagene til direktiver om rapportering av bærekraft (CSRD) og grønne obligasjoner krever ekstern verifisering.

Styrets rolle blir viktig

Bekjempelse av klimaendringer krever radikale tiltak og insentiver. Menneskerettigheter, miljø- og klimamål må integreres i bedriftenes beslutninger. Selskapenes styrer vil spille en viktig rolle. Styrets sammensetning og styreerfaring, kompetanse og fortsatt faglig utvikling i bærekraftsspørsmål vil være medvirkende til å bidra til å nå direktivets mål. Kommisjonen foreslår å knytte styrets godtgjørelse til bærekraftsmål for å oppfylle Paris-avtalen.

Små og mellomstore bedrifter

Kommisjonen vil utvikle retningslinjer og støttemekanismer for små og mellomstore bedrifter som påvirkes. Disse retningslinjene skal være målrettede og tydelige.