Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.

Publisert:

Som følge av koronapandemien ble det i fjor vår innført en midlertidig lov, slik at foretakene kunne erstatte fysiske møter med elektroniske møter. Erfaringene var gode og Næringsdepartementet har derfor fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen.

Når de nye reglene trer i kraft fra 1. juni 2021 vil foretakene selv kunne avgjøre hvordan de skal holde møtene sine. Lovforslaget krever at saksbehandlingen skal være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer.

Forslaget omfatter følgende lover:

  • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
  • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
  • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
  • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
  • lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
  • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)
  • lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
  • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak 

Endringer i IKS-loven

Regjeringen har også fremmet forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) slik at det gis en permanent adgang for bruk av elektronisk signering for å signere møteprotokoller, og at representantskapet og styret skal kunne ha fjernmøter dersom de ønsker det.

Regjeringen foreslår også å forlenge det midlertidige unntaket om utvidet adgang til lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien forlenges til 10. november 2021. Den skulle i utgangspunktet oppheves 1. juni. Les mer på regjeringen.no