Endret organisering av Skatteklagenemndas arbeid

Skatteetaten har sendt på høring et forslag om endring i organiseringen av Skatteklagenemndas arbeid for å redusere saksbehandlingstiden for klager.

Publisert:

Siden den landsomfattende Skatteklagenemnda ble innført 1. juli 2016 har det bygget seg opp store restanser av ubehandlede klagesaker. Restansene per 31. desember 2021 var 1 619 saker, hvorav 58 prosent var eldre enn ett år. Mye av sekretariatets arbeid i dag går med til å nedarbeide restanser i stedet for å behandle nye klager. Selv om situasjonen er forbedret, er det fortsatt behov for tiltak for å redusere restansene og effektivisere saksbehandlingen for at saksbehandlingstiden ved Skatteklagenemnda kan normaliseres.

Dagens ordning

Saker i alminnelig avdeling (tre medlemmer) avgjøres ved enstemmighet. Avgjøres ikke saken ved enighet, eller dersom minst ett av medlemmene krever det, går saken til behandling i stor avdeling. Formålet med denne ordningen er en antakelse om at saken da er tvilsom og bør behandles i stor avdeling.

Stor avdeling (fem medlemmer) er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, inkludert nemndas leder eller nestleder, er til stede og treffer avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme.

Forslaget

Skattedirektoratet foreslår at:

  • Alminnelig avdeling kan treffe beslutninger ved alminnelig flertall. Dagens ordning med at et medlem kan kreve at saken skal behandles i stor avdeling oppheves.
  • Nemndas ledelse kan beslutte at en sak skal overføres til behandling i stor avdeling uten at den først har vært avgjort i alminnelig avdeling. Dette kan også skje etter anmodning fra et av medlemmene i alminnelig avdeling.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft straks.

Høringsfristen er 24 august 2022.