Endring av fastsatte inngangsverdier på aksjer

Inngangsverdi på aksjer kan endres utover tiårsfristen, selv om inngangsverdien ble fastsatt ved ligningen for anskaffelsesåret, mener Skattedirektoratet.

Publisert:

Ved utlegg av ligningen høsten 2007 fikk de første aksjonærene brev fra skatteetaten som viste ligningsfastsatt inngangsverdi på aksjer. Hvert år etter oppstartsåret har Skatteetaten fastsatt inngangsverdier for aksjeerverv de har opplysninger om.

I en prinsipputtalelse skriver Skattedirektoratet at de legger til grunn at inngangsverdi for alle aksjer skal ligningsfastsettes hvert enkelt år. Etter direktoratets oppfatning er det således adgang til å endre uriktige inngangsverdier tilbake i tid med hjemmel i endringsfristene i ligningsloven, selv om det ikke kan foretas endring av inngangsverdien for anskaffelsesåret (fordi anskaffelsesåret ligger utenfor endringsfristene i ligningsloven).

Skjermingsfradrag i utbytte

Det følger av ligningsloven § 9-6 nr. 1 at endring av ligningen ikke kan tas opp mer enn ti år etter inntektsåret. Dette innebærer at inngangsverdiene som grunnlag for beregningen av skjermingsfradrag og skattepliktig utbytte ikke kan endres lenger enn ti år tilbake.

Dersom skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger om inngangsverdien og endringen er til skattyters ugunst, kan endringen bare foretas 2 år tilbake i tid.

I tillegg kommer at det må gjøres en vurdering etter ligningsloven § 9-5 nr. 7 om hvorvidt endringssaken skal tas opp.

Inngangsverdi

Skattedirektoratet legger til grunn at inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt med virkning for senere realisasjoner. Ved beregning av gevinst/tap anses dette som et nytt forhold. For realisasjonen har ikke inngangsverdien betydning for ligningen før det året aksjene realiseres.

Ligningsmyndighetene kan derfor fastsette korrekt inngangsverdi ved realisasjon uavhengig av hvilken inngangsverdi som tidligere er fastsatt, skriver Skattedirektoratet.