Endring av ligning «som følger av» en domstolsavgjørelse

Høyesterett har avklart rekkevidden av ligningslovens bestemmelse om endring av ligning som følger av en domstolsavgjørelse.

Publisert:

Et oljeselskap (Norske Conoco AS) hadde ved oppkjøp av selskapet Saga Petroleum UK Limited også overtatt en større utestående fordring. Fordringen ble ervervet av et heleid datterselskap som ikke var skattepliktig etter petroleumsskatteloven.

I en tidligere dom (Rt. 2008 side 1537) ble det avgjort at ligningsmyndighetene ikke hadde anledning til å gjennomskjære og tilordne fordringen til et selskap som var særskattepliktig etter petroleumsskatteloven som ble skattlagt med en skattesats på 78 %. Selskapet fikk dermed medhold i at renteinntektene bare skulle beskattes etter den alminnelige skattesatsen på 28 %. Dommen gjaldt inntektsårene 2000 og 2001.

På bakgrunn av Høyesteretts dom reverserte ligningsmyndighetene ligningen også for 2002, som var det siste året av fordringens løpetid. Dette året oppstod det imidlertid et valutatap, og selskapet anførte at gjennomskjæringen måtte opprettholdes for dette inntektsåret blant annet fordi fristene for å ta opp ligningen for dette året var løpt ut. Tapet ville i så fall kunne føres til fradrag i særskattepliktig inntekt.

Høyesterett kom til at ligningsloven § 9-5 nr. 2 bokstav a som fastsetter at ligningsmyndighetene «skal … ta opp spørsmål om endring … som følger av … en domstolsavgjørelse» også gir en begrenset hjemmel for å ta opp endringer utover grensene for dommens rettskraft. Har ligningsmyndighetene løst et klassifikasjons- eller tilordningsspørsmål for en transaksjon på samme måte for flere inntektsår, og det foreligger rettskraftig dom for ett av årene, gir bestemmelsen ligningsmyndighetene rett, og plikt, til å ta opp ligningen også for de øvrige årene.

I den konkrete saken hadde ligningsmyndighetene hjemmel til å ta opp ligningen for inntektsåret 2002 fordi endringen fulgte av Høyesteretts dom for de to foregående inntektsårene.