Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021.

Publisert:

Stortinget vedtok endringene ved tredje gangs behandling 13. april.

Endringene er utførlig omhandlet i artiklene Proposisjon om endringer i regnskapsloven og Foreslåtte endringer for små og øvrige foretak.

Under behandlingen i Stortinget ble det rettet opp en lovteknisk glipp i forslaget til regnskapsloven § 3-3 c femte ledd. Riktig ordlyd fremgår av vedlagte Regnskapslovendringer Stortinget 13. april 2021.

Av endringene kan nevnes:

 • Redegjørelsen om samfunnsansvar i (regnskapsloven § 3-3 c) gis en utforming som i større grad reflekterer oppbyggingen av bestemmelsen i direktivet. Redegjørelsesplikten gjelder store foretak.
 • I redegjørelsen om foretaksstyring må noterte foretak opplyse om retningslinjer for likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn for sammensetning av styre, ledelses- og kontrollorganer og deres underutvalg.
 • Distribusjonsutgifter skal ikke inngå i anskaffelseskost ved tilvirkning
 • Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskriving av goodwill skal ikke reverseres.
 • Det skal skilles mellom utgifter til egen forskning (som alltid skal kostnadsføres) og utgifter til egen utvikling (som kan kostnadsføres). Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år.
 • Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap.
 • Tilføyelser i notekravene for foretak som ikke er små:

  • Det skal opplyses om bruttobeløp for eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader som er presentert netto i balanse- eller resultatoppstilling.
  • Det skal opplyses om arten og den økonomiske virkningen av vesentlige hendelser som har inntruffet etter balansedagen, og som ikke er regnskapsført i resultatregnskap eller balanse.
 • Direktivet begrenser hvilke noteopplysninger som kan kreves av små foretak. Derfor oppheves en rekke notekrav for små foretak:

  • Virkning av endring i regnskapsprinsipp, feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer.
  • Regnskapsvalutaen og omregningskursen dersom årsregnskapet presenteres i en annen valuta enn regnskapsvalutaen.
  • Konsernforhold og om tilknyttede selskaper (enkelte deler av bestemmelsen)
  • Anskaffelseskost for finansielle instrumenter og varederivater som er vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8
  • Spesifikasjon av driftskostnadene som ikke er spesifisert etter sin art i resultatregnskapet
  • Endring i avskrivningsplan
  • Forskning og utvikling
  • Hvilke forpliktelser som er dekket av andre avsetninger for forpliktelser, jf. regnskapsloven § 6-2 D I nr. 3
  • Aksjekapitalen, eiere mv. (§ 7-42 første til tredje ledd)
  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelser til ledende personer
  • Lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret delvis - tilpasses bestemmelsen i direktivet