Endring av Skatteklagenemndas arbeid

Revisorforeningen støtter i hovedsak forslaget om endring i organiseringen av Skatteklagenemndas arbeid for å redusere saksbehandlingstiden for klager.

Publisert:

Forslaget vil i praksis føre til at alle klager avgjøres i alminnelig nemnd med mindre nemndas ledelse mener saken skal behandles i stor nemnd. Forslaget er et resultat av at det er behov for å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda.

Revisorforeningen støtter forslagene, men med den klare forutsetning at det etableres rammer som sikrer forsvarlig sammensetning av alminnelig avdeling i Skatteklagenemnda i den enkelte sak. Det må utpekes personer med god kompetanse innenfor det området saken gjelder. Videre må det gis klare føringer for hvilke saker som skal behandles av stor avdeling. 

Revisorforeningen påpeker og at vedtak av prinsipiell betydning må publiseres. Innsikt i Skatteklagenemndas vedtak kan ha en viktig verdi som veiledning og rettskilde. Vedtakene bør imidlertid fremstilles på en mer kortfattet og brukervennlig måte enn slik vedtakene publiseres i dag.