Endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

Finansdepartementet har fastsatt nye regler om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak fra 1. januar 2017. Endringene innebærer en forenkling av kravene til rapportering, og skal bidra til større effektivitet og mer like krav til rapportering i likeartede foretak.

Publisert: Regnskap Revisjon

Verdipapirforetak kan ha konsesjon til å drive virksomhet, og verdipapirforetak som er underlagt krav til ansvarlig kapital, skal sende inn årsregnskapet til Finanstilsynet. Endringene i regelverket består bl.a. av en utvidelse av forskriften om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak til også å omfatte verdipapirforetak uten konsesjon til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning, forvaltere av alternative investeringsfond, og morselskap til foretak som er underlagt krav til ansvarlig kapital.

I tillegg er notekravene noe utvidet, slik at forskriften er oppdatert i tråd med gjeldende regler for kapitaldekning. Valgmuligheten for innsending av særskilte revisorbekreftelser og årsregnskap til Finanstilsynet blir fjernet, og det blir nå krav om at årsregnskapet med revisors beretning skal sendes tilsynet innen 90 dager etter utløpet av regnskapsåret.