Endringer i barnehageloven - bedre kontroll med tilskudd og foreldrebetaling

Barnehager drives på grunnlag av offentlige tilskudd og betaling fra foreldrene. God kontroll på pengebruken er nødvendig for tilliten til dette systemet. Revisorforeningen støtter derfor flere av tiltakene som er foreslått for å bedre kontrollen. Her har revisor en viktig rolle.

Publisert:

Ny regulering av private barnehager

Kunnskapsdepartementet foreslår betydelige endringer i reguleringen av private barnehager. Formålet er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal ifølge departementet legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Krav om atskilte enheter og forbud mot å drive annen virksomhet

Vi mener at en organisering av private barnehager i selvstendige rettssubjekter, kombinert med forbud mot å drive annen virksomhet, vil gi et bedre grunnlag for oppfølging og kontroll enn det som oppnås gjennom dagens resultatrapportering i "BASIL". En slik endring må selvsagt bygge på en vurdering av nytte og kostnader. Denne vurderingen bør ta i betraktning at tiltaket vil bidra direkte til å styrke tilliten til og kontrollen med bruken av tilskudd og foreldrebetaling, og at svekket tillit som følge av utilstrekkelig kontroll vil kunne utgjøre en betydelig kostnad.

Revisors rolle

Etter vår vurdering vil de foreslåtte kravene til regnskapsplikt, bokføringsplikt og revisjonsplikt i de atskilte barnehageforetakene, gi betydelig bedre innsyn i og kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Tilliten til barnehagenes bruk av tilskudd og foreldrebetaling kan styrkes ytterligere ved å innføre et eget krav om at revisor skal uttale seg særskilt om dette. Vi foreslår derfor at revisor i revisjonsberetningen skal uttale seg om barnehagen har brukt tilskudd og foreldrebetaling i samsvar med kravene i barnehageloven.

Tilleggsrapportering til departementet

Vi mener at det bør gjøres en kritisk gjennomgang av innholdet i det standardiserte skjemaet som benyttes i dagens BASIL-rapportering. Det kan ikke være meningen at et fullt årsregnskap skal komme i tillegg til resultatrapportering til BASIL på tilsvarende måte som i dag.