Endringer i bokføringsforskriften

Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.

Publisert:

Revisorforeningen har sendt vedlagte brev til Finansdepartementet for å påpeke disse to forholdene.

Forslag til endringer i bokføringsforskriften – nye regler om kassasystemer og unntak ved bruk av kontantfaktura

Et høringsnotat fra mai 2018 omfatter blant annet et forslag om å oppheve det generelle unntaket i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. Som det fremgår av Revisorforeningens høringssvar er vi imot at det generelle unntaket oppheves, men dersom det oppheves, må ikrafttredelsestidspunktet settes slik at de bokføringspliktige gis tid til å tilpasse eksisterende systemer/anskaffe nye systemer. De bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer, slik at hvis forslaget vedtas innen utgangen av 2018, bør opphevingen av unntaket tidligst tre i kraft fra 1. januar 2020.

Forslag til endringer i bokføringsforskriften – høringsnotat fra 2016

Finansdepartementet hadde sommeren 2016 et forslag til endringer i bokføringsreglene på høring. Forslaget fulgte opp enkelte av tiltakene i rapporten «Forenklinger i bokføringsregelverket», som ble utarbeidet av en prosjektgruppe oppnevnt av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og overlevert Finansdepartementet i juni 2014. Dessuten omfattet det et forslag til konsekvensendringer i bokføringsforskriften som følge av endrede regler i merverdiavgiftsreglene fra 1. januar 2017 knyttet til dokumentasjon av innførsel.

Det er uheldig at innføringen av disse forenklingene og konsekvensendringene blir forsinket. Revisorforeningen ber departementet prioritere ferdigbehandling av forslagene.