Regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Det foreslås å videreføre at kredittforetakets gransker må være statsautorisert revisor og uavhengig av foretaket. Kredittforetakets valgte revisor kan etter forslaget ikke være gransker, et nytt EU-direktiv åpner ikke for dette.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Dette vil kreve endringer i finansforetaksloven og -forskriften, samt lov om verdipapirfond. 

Det nye EU-regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), «covered bonds» på engelsk, ble vedtatt i EU 27. november 2019. Regelverket omfatter et nytt direktiv med regler om bl.a. beskyttelse av investorer, herunder de nevnte reglene om gransking, definisjoner og strukturelle trekk ved obligasjonene, tilsyn, offentliggjøringskrav og administrative sanksjoner, samt endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR). Forordningsreglene angir vilkår for reduserte kapitalkrav.

EU-landene må gjennomføre det nye regelverket innen 8. juli 2021, og reglene skal senest tre i kraft 8. juli 2022. Regelverket er EØS-relevant, men foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, og det er ikke klart når regelverket vil bli satt i kraft i Norge.

Les mer om forslagene i høringen på regjeringen.no.