Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen varsler flere endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars. Det åpnes for søknader for perioden mars-april rundt 20. mai.

Publisert:

Forlenges ut juni

Det er tidligere besluttet at kompensasjonsrodningen forlenges fra februar og ut juni og at ordningen skal dekke tapt varelager for koronastengte virksomheter. Regjeringen varsler nå flere endringer i ordningen.

Støttenivået reduseres for store foretak/konserner

Maksimalt støttebeløp per tilskuddsperiode reduseres fra 160 til 100 millioner kroner fra og med mars. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet fra 60 til 40 millioner kroner.

Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 10 mill. euro for hele ordningens løpetid, regnet fra mars 2021 (kumulert maksbeløp).

Fra og med mars 2021 skal det skilles mellom små og store foretak/konserner (50 ansatte og mer enn 10 millioner euro i omsetning eller balansesum). Kompensasjonsgraden vil være 85 % for små foretak/konserner og 70 % for store foretak/konserner. 

Kompensasjon for tapt varelager

Varelager som er utgått på dato for bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene eller som er pålagt skjenkestopp skal dekkes gjennom ordningen fra og med november 2020. 

Det skal åpnes for å søke om kompensasjon for tapt varelager samtidig med at det åpnes for søknader for perioden mars-april.

Kostnader til tilsyn og destinasjonsselskaper

Støttegrunnlaget utvides til å omfatte kostnader fakturert av offentlige tilsyn og medlemskontingent til destinasjonsselskapene i reiselivet.

Ikke formelt fastsatt ennå

Forskriftene kan ikke fastsettes før EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent endringene i ordningen. Næringsdepartementet tar også forbehold om at det kan bli nødvendig med ytterligere endringer for å få ESA-godkjenning.