Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Publisert:

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har besluttet at eventuelle planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, nå kan benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Dette er et likestilt alternativ med resultatføring av slike gevinster, og er et valg av regnskapsprinsipp som må anvendes konsistent for alle ordninger og fra periode til periode. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56.

Bakgrunnen for endringen er at når korridormetoden er anvendt, kan det forekomme situasjoner med planendringsgevinster, hvor den tidligere kostnaden ikke fullt ut er reflektert i regnskapet i tidligere perioder.  Problemstillingen er aktualisert som følge av endringer i offentlig tjenestepensjon og de besluttede endringene av samordningsreglene i juni 2019.

NRS har også besluttet å innarbeide beskrivelsene av planendring, avkorting og oppgjør fra IAS 19. Begrepene er ikke definert i gjeldende NRS 6, og i praksis er det erfart at IAS 19 normalt ble lagt til grunn, også ved anvendelse av NRS 6. Endringene etablerer like definisjoner og tidspunktangivelser i de to standardene, og er begrunnet med at foreliggende usikkerhet fjernes, samt at det representerer en forenkling. Endringene vedrører NRS 6 punkt 56 og 58.

Til slutt har NRS besluttet å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting. Pensjonskostnaden for gjenværende periode skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkningen av planendringen/avkortingen. Løsningen er tilsvarende som i IAS 19. Bakgrunnen for endringen i NRS 6 er et ønske om å klargjøre reguleringen av denne problemstillingen. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56A og 59.

Endringene i NRS 6 trer i kraft 1. januar 2020, men tidligere anvendelse er tillatt.